Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.2 Νομικό Πλαίσιο

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απαιτεί την εξασφάλιση της ύπαρξης συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει μεταξύ άλλων τα επόμενα:
• Τη διασύνδεση και την από κοινού χρήση συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
• Τη ρύθμιση, δημιουργία και χρήση ανοικτών δεδομένων.
• Τη χρήση των δημοσίως διατιθέμενων πληροφοριών από τρίτα μέρη, ειδικά του ιδιωτικού τομέα, με πλήρη προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των πληροφοριών αυτών.
• Την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Την αναγνώριση της ψηφιακής ανταλλαγής πληροφοριών και της δημιουργίας ψηφιακών αρχείων.
• Τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με εφικτούς τρόπους, μέσω υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. μέσω laptops, κινητών τηλεφώνων/smartphones, tablets, κ.λπ.)
Επίσης απαιτείται η χρήση εργαλείων όπως οι συμβάσεις-πλαίσιο για τις προμήθειες εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ, μέσω της συνάθροισης όλης της ζήτησης συναφών απαιτήσεων και αναγκών της Δημόσιας Πληροφορικής.

  • 21 Ιουλίου 2014, 13:56 | Ομάδα Υπαλλήλων ΓΓΠΣ

    Να αναφερθεί η λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που λειτουργούν σήμερα οι εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών και
    στο μέλλον θα φιλόξενει και εφαρμογές άλλων φορέων της Δημόσια Διοίκησης.

  • 21 Ιουλίου 2014, 12:04 | Υπαλλήλοι ΓΓΠΣ

    Σελίδα 8 τέλος:
    Η πρωτοβουλία πρέπει να έχει διυπουργικό χαρακτήρα με έμφαση στις μεγάλες δομές υλοποίησης και λειτουργίας δράσεων.