Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΓΣ9.1: Διασύνδεση βασικών μητρώων

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η διασύνδεση των βασικών μητρώων για την βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημόσιου Τομέα και τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοινών βάσεων δεδομένων, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

Χ

Χ

Χ

 

 

X

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνει ενέργειες για τη διασύνδεση των βασικών μητρώων του Δημόσιου Τομέα.
Η προτεραιότητα θα δοθεί σε διασυνδέσεις μητρώων που διασφαλίζουν την παραγωγή και παροχή δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις και την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ενδεικτικά να αποκτήσουν διαλειτουργική διασύνδεση κατά προτεραιότητα τα τέσσερα εθνικά μητρώα (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΓΓΠΣ-ΤΑΧΙΣ, ΕΛ.ΑΣ.-ΑΔΤ, ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ) μεταξύ τους, καθώς και με τα μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής επικαιροποίηση στοιχείων (Δημογραφικών – Ασφαλιστικών).
Για τη διασύνδεση των μητρώων της χώρας θα εκπονηθεί μελέτη για τον προσδιορισμό του μοντέλου διασύνδεσης των περίπου 250 μητρώων που είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο και για τη νομοθετική ρύθμιση της διασύνδεσης αυτής.
Επίσης, θα γίνει και η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για την περίπτωση της διασύνδεσης των μητρώων ληξιαρχείων και των μητρώων δημοτολογίων, καθώς για την ψηφιοποίηση του Μητρώου Αρρένων. Τέλος, θα γίνει νομοθετική ρύθμιση και για τη δημιουργία του Μητρώου Πολιτών που αφορά τους Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς και τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Οι λειτουργικές διασυνδέσεις των τεσσάρων εθνικών μητρώων θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014. Η εκπόνηση τη μελέτης θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ η νομοθετική ρύθμιση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Επιτάχυνση έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου, μέσω της άντλησης στοιχείων από το Εθνικό Δημοτολόγιο
• On-line συμπληρώσεις προσωπικών στοιχείων στα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης
• Αυτοματοποίηση ελέγχων οχημάτων
• Εξάλειψη ανάγκης απογραφών συνταξιούχων
• Εξάλειψη της έκδοσης και απαίτησης πιστοποιητικών-βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
• Προσδιορισμός δυνατότητας ταχείας διασύνδεσης περίπου 150 μητρώων, καθώς και του μοντέλου διασύνδεσης και των υπολοίπων μητρώων.
• Νομοθετική ρύθμιση για την διασύνδεση των μητρώων της χώρας.