Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.1 Πολιτική Δέσμευση και Ηγεσία

Η πολιτική δέσμευση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει εκφρασθεί πλήρως και σαφώς μέσω της έγκρισης της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ).
Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, πλην της πολιτικής δέσμευσης, απαιτεί και την άσκηση ηγεσίας ο ρόλος της οποίας θα είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης των δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, βάσει των αρχών και των προνοιών της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης 2014-2020. Η άσκηση της ηγεσίας σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία μίας δομής διοίκησης που εξετάζεται στη συνέχεια.