Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ1.1 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων

Σκοπός
Ο βασικός και προφανής σκοπός της δέσμης δράσεων είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, για την ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου (G2G Web Services). Αποτελεί κομβική δράση για την πρόοδο άλλων δράσεων του παρόντος Σχεδίου, δεδομένου ότι η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην χρήση κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

 

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

 

Χ

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου Τομέα.
Οι ενέργειες αυτές, μεταξύ άλλων, εξειδικεύονται και στην επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων – βάσεων δεδομένων του Δημόσιου Τομέα, αλλά και συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποκτήσουν διαλειτουργική διασύνδεση κατά προτεραιότητα τα τέσσερα εθνικά μητρώα (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΓΓΠΣ-ΤΑΧΙΣ, ΕΛ.ΑΣ.-ΑΔΤ, ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ) μεταξύ τους, καθώς και με τα μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής επικαιροποίηση στοιχείων (Δημογραφικών – Ασφαλιστικών).
Επίσης, διαλειτουργική διασύνδεση θα πρέπει να αποκτήσουν τα συστήματα των ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ, του Εθνικού Τυπογραφείου, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, καθώς και του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής με το νέο σύστημα της Δι@ύγειας.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των 80 διαλειτουργικών διασυνδέσεων των πληροφοριακών συστημάτων (eGov Now) θα γίνει μέχρι το τέλος του 2015, ενώ οι λειτουργικές διασυνδέσεις των τεσσάρων εθνικών μητρώων θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Επιτάχυνση έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου, μέσω της άντλησης στοιχείων από το Εθνικό Δημοτολόγιο
• On-line συμπληρώσεις προσωπικών στοιχείων στα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης
• Αυτοματοποίηση ελέγχων οχημάτων
• Εξάλειψη ανάγκης απογραφών συνταξιούχων
• Εξάλειψη της έκδοσης και απαίτησης πιστοποιητικών-βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
• Ανάπτυξη περίπου 80 λύσεων διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων

  • 8 Αυγούστου 2014, 06:44 | Βασίλης

    Η εκτίμηση της εφικτότητας υλοποίησης στον τιθέμενο χρονικό ορίζοντα (ως τέλος 2014) είναι δυνατή μόνο μετά από την εξέταση επί μέρους τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων.

  • 28 Ιουλίου 2014, 07:58 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Θα πρέπει η διαλειτουργική διασύνδεση στα τέσσερα εθνικά μητρώα (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΓΓΠΣ-ΤΑΧΙΣ, ΕΛ.ΑΣ.-ΑΔΤ, ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ) να προχωρήσει άμεσα. Παράλληλα από το πρόγραμμα της διοικητικής μεταρρύθμισης να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να υποχρεώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού να αναζητούν αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά που αυτή τη στιγμή προσκομίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σχετικά με Αστυνομική Tαυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Τα πιστοποιητικά αυτά απαιτούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή είτε σε αντίγραφο σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν όταν ένας πολίτης αλλάξει την αστυνομική του ταυτότητα το κράτος να απαιτεί από αυτόν να προσκομίσει σε κάθε τράπεζα που τηρεί λογαριασμό, έγγραφα που επιβεβαιώνουν το ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας του. Επειδή το χρονοδιάγραμμα της διαλειτουργικής διασύνδεσης των 80 πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου με τα 4 Εθνικά Μητρώα θα αργήσει σχετικά, άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εφαρμογή WEB η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία του πολίτη που διατηρούνται στα 4 Εθνικά Μητρώα.