Σχέδιο Δράσης OGP OGP

5.3 Μεθοδολογία για την Πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η μεθοδολογική προσέγγιση για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα:
Α. Δημιουργία της απαραίτητης Δομής Διοίκησης και συντονισμού του όλου εγχειρήματος (αναλυτική περιγραφή για τις λειτουργίες της δομής αυτής παρέχεται στην Παράγραφο 8)
Β. Διαχείριση του κύκλου ζωής των δράσεων / έργων. Η διαχείριση αυτή θα γίνει μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού/προγραμματισμού – πραγματοποίησης – ελέγχου – ανάληψης αναγκαίων πρωτοβουλιών σε περιπτώσεις απόκλισης από τις αρχικές προδιαγραφές (plan-do-check-act), όπως προσδιορίζεται από διάφορα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές (π.χ. ISO 25001, Guidance on Project Management, Manual of Project Cycle Management – European Commission, κ.λπ.)
Κατά τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δράσεων / έργων ιδιαίτερη σημασία θα έχει η συνεργασία των ενδιαφερομένων Υπουργείων / Φορέων με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την καλύτερη δυνατή πραγματοποίηση των δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020.
Γ. Εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων, βάσει της προσέγγισης που περιγράφεται σε αντίστοιχα διεθνή προτυπα. Κατά την ανάλυση αυτή οι κυριότεροι παράγοντες επικινδυνότητας που λαμβάνονται υπόψη είναι οι επόμενοι: νομικοί, οργανωτικοί, οικονομικοί, τεχνικοί, λειτουργικοί, ανθρώπινου δυναμικού και επικοινωνιακοί.
Δ. Αξιολόγηση της πορείας του σχεδίου δράσεων με χρήση κατάλληλων δεικτών μέτρησης βάσει της προσέγγισης SMART (Specific, Measurable, Assignnable, Reealistic, Time-related) δείκτες παραγόμενων παραδοτέων – outputs και δείκτες αποτελεσμάτων – outcomes οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, αναθετημένοι, σχετικοί και χρονικά ορισμένοι) και ανάληψη διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
Ε. Σχεδιασμός και ανάπτυξη/προμήθεια ηλεκτρονικού εργαλείου στο οποίο θα γίνεται η εισαγωγή όλων των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η παρακολούθησή τους από την Δομή Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Δομή Διοίκησης θα προσδιορίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες τακτικής περιοδικής ενημέρωσης του εργαλείου αυτού με τα κατάλληλα δεδομένα.