Σχέδιο Δράσης OGP OGP

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν επταετές σχέδιο παρουσιάζει τις δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις που θα χρηματοδοτηθουν από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Για την πρακτική εφαρμογή του, το επταετές σχέδιο παρουσιάζει την παρακάτω δυναμική δομή:
• Αποτελεί ένα αρχικό διετές σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΛΔΙΑ) το οποίο είναι κυλιόμενο πρόγραμμα, εξεταζόμενο, αξιολογούμενο και αναθεωρούμενο τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο 2014-2015 μετά από την ετήσια αξιολόγηση και αναθεώρησή του θα μετατραπεί στο σχέδιο 2015-2016, κ.ο.κ. Κάθε διετές πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις που θα ολοκληρωθούν εντός της διετίας, καθώς και πράξεις σχεδιασμού και ωρίμανσης για τα έργα της επόμενης διετίας.
• Παρουσιάζει δράσεις οι οποίες θα εκταθούν χρονικά στο σύνολο της περιόδου 2014-2020, εκκινώντας από την 1/1/2014. Εντός του ανωτέρω κυλιόμενου πλαισίου, οι προτεινόμενες δράσεις θα εξειδικεύονται, θα ωριμάζουν και θα μετατρέπονται σε συγκεκριμένα έργα. Με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις, το σχέδιο αυτό θα εμπλουτίζεται και με νέες μακροπρόθεσμες δράσεις.
Επιλέχθηκε η δυναμική δομή ώστε το εκάστοτε ισχύον σχέδιο δράσης:
 να αποτελεί ένα δεσμευτικό εργαλείο συμφωνημένο από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών,
 να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 να τροποποιείται ανάλογα με τις πιθανώς μεταβαλλόμενες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τις συνεχώς απαπτυσσόμενες τεχνολογίες,
 να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τις συνεχώς αναπτυσσόμενες γνώσεις και εμπειρίες τόσο του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλύπτοντας όλο και περισσότερες ανάγκες και απαιτήσεις,
 να αποτελεί ένα πλήρη οδηγό δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το παρόν σχέδιο δράσης εκπορεύεται από τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και είναι πλήρως συμβατό με τις γενικές αρχές και τις στρατηγικές κατευθύνσεις όπως έχουν περιγραφεί.
Κύριο μέλημα του σχεδίου είναι η διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων, της μη επανάληψης ενεργειών, της βιωσιμότητας των προτεινόμενων έργων και γενικότερα της απαρέγκλιτης τήρησης των γενικών αρχών της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων γίνεται με τρόπο που θα δώσουν το νωρίτερο δυνατόν συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενεργητική συμμετοχή τους και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Αυτή η επιλογή δεν παραγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη διασφάλισης όλων των προαπαιτουμένων για την ορθή εκτέλεση των παραπάνω δράσεων / έργων. Τέλος, στην επιλογή αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, οι σχέσεις συνάφειας και αλληλουχίας μεταξύ των δράσεων / έργων, καθώς και οι υφιστάμενοι πόροι για την εκτέλεση αυτών των δράσεων / έργων.

 • H Διεύθυνσή μας συμφωνεί επί της αρχής αναφορικά με το «Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν κατά περίπτωση συμπλήρωσης, σχολιασμού ή διόρθωσης ως ακολούθως:

  A. Προτείνεται η προσθήκη μιας ενότητας, ενδεχομένως στο 3ο μέρος του Σχεδίου, η οποία με πιο συνεκτικό τρόπο να παρουσιάζει, να τεκμηριώνει και να συμπυκνώσει τους στόχους του Σχεδίου σε πλήρη συνέχεια και συνάφεια με την «Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020» και τις αρχές που αυτή θέτει, την «Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» και τους πυλώνες της, τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τη δυνατότητα βελτίωσης των δεικτών παρακολούθησης και υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  B. Στο μέρος της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μητρώων, δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερη μνεία προτείνεται να υπάρξει στην διασφάλιση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών με έμφαση στην διαφύλαξη και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Γ. Για την καλύτερη διοίκηση του εγχειρήματος προτείνεται η προσθήκη δράσης με υψηλή προτεραιότητα για τον τρόπο που θα συγκροτηθεί ο μηχανισμός οργάνωσης, διοίκησης, υλοποίησης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης.

  Δ. Για την καλύτερη ωρίμανση των δράσεων, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το προσδόκιμο επιτυχίας τους, προτείνεται η υιοθέτηση του δόγματος:
  1. Έρευνα
  2. Πιλοτική εφαρμογή
  3. Επιχειρησιακή λειτουργία

  Ε. Προτείνεται στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους του Σχεδίου Δράσης να προστεθεί το Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2014-2020 ύψους 80 δις ευρώ.

  ΣΤ. Σε αντιστοιχία με τα Έργα Πρωταθλητές (ΑΣ11.3) και σε συνάφεια με τα σημεία 4 και 5 ανωτέρω προτείνεται να καταρτιστεί δέσμη ερευνητικών δράσεων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Πρόσωπα ή Οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΕ).

  Ζ. Προτείνεται η προσθήκη δράσης για την κατάρτιση «Οντολογίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και εφαρμογή της σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της χώρας. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί επί της ουσίας κοινός σημασιολογικός και εννοιολογικός εμπλουτισμός των δεδομένων και καλύτερη διαλειτουργικότητα.

  Η. Επισημαίνεται η ιδιαίτερη φύση της αποστολής του Σώματος ως προς την τήρηση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας και ως εκ τούτου προτείνεται να γίνει σχετική μνεία που κατά περίπτωση να εξαιρεί το προσωπικό ή τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς την υποχρέωση ένταξης ή υλοποίησης σχετικών δράσεων όταν εγείρεται σχετικό θέμα. Παραδείγματα εξαίρεσης είναι η υποδομή διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για το προσωπικό του Σώματος, το ολοκληρωμένο σύστημα – αποθετήριο για το Εθνικό Διαβαθμισμένο υλικό, καθώς και το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος (GCloud).

 • To Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι συνολικά στη σωστή κατεύθυνση ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε θέματα ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης, αλλά μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τις κατωτέρω κατευθύνσεις:
  (α) Στο νομικό πλαίσιο, ειδικά με δεδομένη την έμφαση στις τεχνολογίες Text and Data Mining θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην επικαιροποίηση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία με έμφαση στην αναθεώρηση των εξαιρέσεων από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτείνεται να ακολουθηθεί προσέγγιση αντίστοιχη με αυτή του Αγγλικού νόμου, αλλά προσαρμοσμένο στο Ελληνικό νομικό σύστημα. Ιδίως προτείνεται η ρητή εισαγωγή εξαιρέσεων για το Text and Data Mining
  (β) Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρησιακή διαδικασία για το θέμα της ανωνυμοποίησης των δημοσίων δεδομένων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάχρηση και δημοσίων δεδομένων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα
  (γ) Θα πρέπει να υπάρξει συνολική μεταβολή της προσέγγισης της διακίνησης εγγράφων ωστε να μην υπάρχει διακίνιση αρχείων αλλά μεταφόρτωση τους στο κυβερνητικό νέφος και διακίνηση σταθερών προσδιοριστών
  (δ) Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να αναθεωρηθεί ωστε να επιτρέπει και το PGP ως νόμιμη ηλεκτρονική υπογραφή
  (ε) Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και εναρμόνιση δράσεων ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης ειδικά σε σχέση με θέματα ανοίγματος και διάθεσης προς επανάχρηση δημοσίων δεδομένων
  (στ) θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για συνολικό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δράσεων η-διακυβέρνησης μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών καθώς και συντονισμός με δράσης πολιτισμού, εκπαίδευσης και έρευνας που αυτή τη στιγμή ενώ παράγουν σημαντικά δεδομένα παραμένουν εκτός σχεδίου δράσης
  (ζ) θα πρέπει να υπάρξιε σχέδιο σύνδεσης έρευνας για την ανάπτυξη υπηρεσιών η-διακυβέρνησης με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, ιδίως σε σχέση με ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε η-διακυβέρνηση
  (η) θα πρέπει να υπάρξιε συντονισμός κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών σε σχέση με τα σχέδια δράσης ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  (θ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι κανονιστικές πράξεις του Ν. 3979/2011
  (ι) θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 κ να εκδοθεί η εθνική πολιτική γεωπληροφορίας

 • To Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι συνολικά στη σωστή κατεύθυνση ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε θέματα ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης, αλλά μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τις κατωτέρω κατευθύνσεις:
  (α) Στο νομικό πλαίσιο, ειδικά με δεδομένη την έμφαση στις τεχνολογίες Text and Data Mining θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην επικαιροποίηση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία με έμφαση στην αναθεώρηση των εξαιρέσεων από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτείνεται να ακολουθηθεί προσέγγιση αντίστοιχη με αυτή του Αγγλικού νόμου, αλλά προσαρμοσμένο στο Ελληνικό νομικό σύστημα. Ιδίως προτείνεται η ρητή εισαγωγή εξαιρέσεων για το Text and Data Mining
  (β) Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρησιακή διαδικασία για το θέμα της ανωνυμοποίησης των δημοσίων δεδομένων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάχρηση και δημοσίων δεδομένων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα
  (γ) Θα πρέπει να υπάρξει συνολική μεταβολή της προσέγγισης της διακίνησης εγγράφων ωστε να μην υπάρχει διακίνιση αρχείων αλλά μεταφόρτωση τους στο κυβερνητικό νέφος και διακίνηση σταθερών προσδιοριστών
  (δ) Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να αναθεωρηθεί ωστε να επιτρέπει και το PGP ως νόμιμη ηλεκτρονική υπογραφή
  (ε) Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και εναρμόνιση δράσεων ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης ειδικά σε σχέση με θέματα ανοίγματος και διάθεσης προς επανάχρηση δημοσίων δεδομένων
  (στ) θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για συνολικό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δράσεων η-διακυβέρνησης μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών καθώς και συντονισμός με δράσης πολιτισμού, εκπαίδευσης και έρευνας που αυτή τη στιγμή ενώ παράγουν σημαντικά δεδομένα παραμένουν εκτός σχεδίου δράσης
  (ζ) θα πρέπει να υπάρξιε σχέδιο σύνδεσης έρευνας για την ανάπτυξη υπηρεσιών η-διακυβέρνησης με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, ιδίως σε σχέση με ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε η-διακυβέρνηση
  (η) θα πρέπει να υπάρξιε συντονισμός κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών σε σχέση με τα σχέδια δράσης ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  (θ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι κανονιστικές πράξεις του Ν. 3979/2011
  (ι) θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 κ να εκδοθεί η εθνική πολιτική γεωπληροφορίας

 • 28 Ιουλίου 2014, 10:05 | Μίνως Ελευθερίου

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 – 2020
  Αξιότιμοι Κύριοι
  Αρχικά σάς ζητάω να κατανοήσετε ότι λόγοι οικονομίας του προσωπικού χρόνου δεν επιτρέπουν παρουσίαση των σχολίων με τον πλέον εύληπτο και κομψό τρόπο, αλλά μάλλον δίνουν την εντύπωση ότι είναι πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα.
  ΓΕΝΙΚΑ
  Ένα Σχέδιο Δράσης είναι μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού όπου τίθενται οι Στόχοι και μετά εκπονείται το Σχέδιο για την επίτευξή τους.
  Η αναφορά στην Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα έπρεπε να είναι προσδιορίζει τους στόχους. Η επανάληψη των στόχων θα επέτρεπε την ανεξάρτητη ανάγνωση του Σχεδίου Δράσης.
  Στο Σχέδιο Δράσης οι Στόχοι παραμένουν ασαφείς και χρειάζεται να φτάσει κανείς στην σελίδα 20 για να τους ανακαλύψει.
  Παρά την συχνή αναφορά στην έννοια των “SMART objectives” οι στόχοι μοιάζουν περισσότερο με επιθυμίες.
  Η ΕΕ μας έμαθε την ανάγκη του Σχεδιασμού και επέβαλε την παρουσία μακροσκελών κειμένων για την αιτιολόγηση των πολιτικών, πράγμα όχι ιδιαίτερα αποδοτικό. Θα ήταν αποδοτικότερο και ουσιαστικότερο ένα μικρότερο κείμενο το οποίο θα γινόταν ευκολότερα κτήμα των ενδιαφερομένων μερών.
  Σημειώστε ότι με μηχανιστική προσέγγιση, – αποφεύγοντας τις πολλαπλές επαναλήψεις του ίδιου κειμένου – μπορεί κανείς να μειώσει σημαντικά το μήκος του Σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η πρόταση για τους SMART στόχους επαναλαμβάνετε δύο φορές (σελ. 6 και σελ. 18) όπως άλλωστε και όλη η μεθοδολογική προσέγγιση που τελικά βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την άλλη μεθοδολογική προσέγγιση του κεφ. 5 (σελ. 15).
  Επιμένοντας στην επιρροή της ΕΕ θεωρώ ότι σε τέτοιου είδους κείμενα πρέπει να δίνονται και οι συγγραφείς για την απόδοση ευθυνών και ευσήμων. Σημείωση: εάν την εκπόνηση ανάλαβε Σύμβουλος καλό είναι να ξέρουμε και ποια ήταν η αμοιβή του για να κρίνουμε εάν συνάδει κει με την ποιότητα του Σχεδίου.
  Το Σχέδιο θεωρεί βασικό (και πρώτο) «μεθοδολογικό βήμα» για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση την « …δημιουργία της απαραίτητης Δομής Διοίκησης και συντονισμού του όλου εγχειρήματος» (σελ. 6 και σελ.8)
  Πέραν αυτού το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία Δράση για την υλοποίηση του μηχανισμού. (Σημείωση: Παράκληση όχι άλλος οργανισμός ή Α.Ε. ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από την ΔΔ θα πρέπει να διαρθρωθεί η απαιτούμενη διοικητική δομή, τα άλλα δημιουργούν Δημόσια Παραδιοίκηση).

  Στην σελίδα 8 αναφέρονται τεχνολογίες που υιοθετούνται στα πλαίσια του σχεδίου. Δεν δίνεται αιτιολόγηση των επιλογών. Οι όροι (Data-Driven Decision Making, Data Processing / Big Data / Data Mining / Data Governance) δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά μάλλον αφορούν διαδικασίες που υποστηρίζονται από υπολογιστικά συστήματα. Καλό είναι να αποφεύγονται αυτού του είδους οι αναφορές διότι δεν προσθέτουν αξία στο κείμενο και δημιουργούν θόρυβο που δυσκολεύει την κατανόηση και αποδοχή του κειμένου.
  Θα περιμέναμε να δούμε μία μεθοδολογική προσέγγιση με αποτέλεσμα τον μηχανισμό για την επιλογή των τεχνολογιών.
  Σε ευρύτερο επίπεδο βλέπουμε για ακόμη μια φορά ένα σχέδιο που βασίζεται στην λογική της προμήθειας έργου ή εξοπλισμού κλπ. Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα έπρεπε να ενστερνιστεί (και μιμηθεί) όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις την Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να γίνει χρήση του παραδείγματος από τον Η2020 και να προταθούν δράσεις προμήθειας με «πειραματικό» ή ερευνητικό χαρακτήρα. (το κλασσικό δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο προφανώς και ισχύει αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρείται πρόβλημα αφού η ΔΔ έχει κάθε δυνατότητα (αυτή είναι η δουλειά της άλλωστε) να το διαμορφώσει)

  Στην σελίδα 5 περιγράφεται πώς γίνεται η επιλογή των δράσεων εκεί περιλαμβάνονται :
  Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και τις αρχές που αυτή θέτει.
  Η Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και τους πυλώνες της.
  Οι Διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (Ψηφιακό Θεματολόγιο, Μνημόνια Συνεργασίας, Διεθνείς Συμφωνίες, κ.λπ.)
  Η Δυνατότητα βελτίωσης των δεικτών
  Αυτό όμως δεν συνάδει με τα προηγούμενα όπου το σχέδιο δράσης εκπονείται για να εξυπηρετήσει του μόνο τους στόχους της ΗΛΔΙΑ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  Προϋπόθεση για τη επιτυχία του Σχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό θέτει το όλο Σχέδιο εν αμφιβάλω και όντως το καθιστά εγχείρημα.
  Η χρήση όρων χωρίς αυστηρότητα υποβαθμίζει την συνολική αξία και αξιοπιστία του Σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρονται
  Ο όρος ERP σημαίνει Enterprise Resource Planning και εσφαλμένα χρησιμοποιείται για σύστημα ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης
  «Πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής» ο όρος δεν είναι δόκιμος
  «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» Αυτό μοιάζει με σύνθημα και όχι με έργο
  Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS). CRM σημαίνει Cutomer relationship Management και όλα τα συστήματα πληροφορικής όλο και κάποια υπηρεσία παρέχουν ή υποβοηθούν.

  Το Σχέδιο Δράσης καταλήγει να είναι ένας πίνακας έργων τα οποία θα προμηθευτεί η Ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό από μόνο του καταργεί την έννοια του Σχεδίου. Για να θεωρηθεί το Σχέδιο ολοκληρωμένη παρέμβαση κάποιος θα περίμενε να δει (τουλάχιστον) σχεδιασμό δράσεων (δηλαδή χρονοδιάγραμμα και πόρους) που αφορούν:
  Την δημιουργία του διοικητικού μηχανισμού
  Την υιοθέτηση ενεργειών με σκοπό τον πειραματισμό και την διερεύνηση. Έτσι για παράδειγμα ενώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να επιλεγούν εκείνες οι διαδικασίες που θα έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνεται καμία ενέργεια ώστε να δημιουργηθεί ο μηχανισμός που θα προσδιορίζει το αποτέλεσμα (impact).
  Την υιοθέτηση ενεργειών με σκοπό την απόκτηση εθνικής τεχνογνωσίας (για την Διοίκηση και τους προμηθευτές)

  Στην παράγραφο 3.1 παρατίθενται οι συνθήκες(;) που κρίνουν την επιτυχία του Σχεδίου. Το Σχ΄διο Δράσης θα έπρεπε να προβλέπει τις ενέργειες για την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών.
  3.1.2
  Παρακαλώ προσθέστε συμβάσεις ερευνητικού χαρακτήρα, δυνατότητα συνεργασίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα για διερεύνηση λύσεων
  Παράγραφος
  3.1.3 μπορεί να έχετε τους λόγους σας να χαρακτηρίζετε το σχέδιο δράσης (ή την υλοποίηση του σχεδίου δράσης) εγχείρημα όμως δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται έτσι ( το εγχείρημα υποδηλώνει την ύπαρξη κινδύνων οι οποίοι είναι μη ελεγχόμενοι)
  $3.1.4
  Πολύ σωστά αλλά πως; Τι προβλέπει το Σχέδιο για το Ανθρώπινο Δυναμικό.
  $3.1.6
  Επαναλαμβανόμενος βερμπαλισμός. Τα σημεία που αναφέρονται δεν έχουν σχέση με τεχνολογικές επιλογές. Οι μετά τεχνολογικές επιλογές δεν είναι τεκμηριωμένες
  $3.1.7
  Πολύ σωστά. Ποιος κάνει την προτυποποίηση;
  $3.7
  Η λειτουργική Αρχιτεκτονική δεν τεκμηριώνεται

 • 25 Ιουλίου 2014, 20:36 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Σε γενικές γραμμές το επταετές σχέδιο δράσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και για πρώτη φορά σε αντίθεση με τα προηγούμενα σχέδια περιέχει όρους και προϋποθέσεις όπως η πολιτική δέσμευση, το νομικό πλαίσιο και η δομή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύγχρονες τεχνολογικές επιλογές, τη διαχείριση αλλαγών, την ψηφιακή κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών και τέλος την επικοινωνιακή προσέγγιση των αλλαγών και των συστημάτων που προτείνονται.

 • 23 Ιουλίου 2014, 20:18 | ΚΕΔΕ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΔΕ
  στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014–2020
  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Το Σχέδιο Δράσης έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από προηγούμενα ανάλογα προγραμματικά κείμενα :
  • Προβλέπει τη δημιουργία «κατάλληλου περιβάλλοντος» (enabling environment), που είναι η πολιτική δέσμευση και η άσκηση ηγεσίας, το νομικό πλαίσιο, το πλαίσιο και η δομή οργάνωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Η.Δ.), οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι, οι τεχνολογικές επιλογές, η διαχείριση των δεδομένων (data) και η επικοινωνιακή προσέγγιση (σελ. 2,3,10).
  • Βασίζεται σε λειτουργική Αρχιτεκτονική, η οποία περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα κατά σειρά ανοδικής πορείας : επίπεδο υποδομών ΤΠΕ και οργάνωσης, επίπεδο συστημάτων κορμού Η.Δ., επίπεδο υπηρεσιών Η.Δ. και επίπεδο πρόσβασης στις υπηρεσίες Η.Δ. (σελ. 4).
  • Αξιοποιεί συγκεκριμένα δομικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής : επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης με τους χρήστες των υπηρεσιών (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, μέσω ΚΕΠ), αυθεντικοποίηση χρηστών, ηλεκτρονικές διαδικτυακές πύλες (portals), μητρώα, τυποποίηση δομών δεδομένων, ασφαλής επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών, πιστοποιημένη και νομικώς αποδεκτή ανταλλαγή εγγράφων, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονικές πληρωμές, διεπαφές διαλειτουργικότητας, διαχείριση ροών εργασίας, ενιαία πολιτική Δημόσιας Πληροφορικής για την τυποποίηση φορμών, διαδικτυακών πυλών, διεπαφών κ.λπ., στρατηγική αξιοποίησης των τεχνολογιών του G Cloud (σελ. 4,5,18).
  • Ως μεθοδολογικά βήματα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα: Α. Δημιουργία της απαραίτητης Δομής Διοίκησης και συντονισμού του συνολικού εγχειρή-ματος. Β. Διαχείριση του κύκλου ζωής των δράσεων / έργων. Γ. Εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων. Δ. Αξιολόγηση της πορείας του σχεδίου δράσεων με χρήση κατάλληλων δεικτών μέτρησης βάσει της προσέγγισης SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related). (σελ. 5)
  • Θεωρεί σημαντικά ορόσημα : τη δημιουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχέδιο στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο και την ολοκλήρωση των έργων – καταλυτών (σελ. 7), που αποτελούν τον κορμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Το Σχέδιο Δράσης έχει όμως τις ακόλουθες αδυναμίες :
  • Ενώ θεωρεί ότι «βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η απλοποίηση πολλών διεργασιών / διαδικασιών μέσω του Σχεδίου Δράσης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» (σελ. 6), υπάρχει σύνδεσή του με τους Στόχους–Πυλώνες του Σχεδίου Δράσης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά δεν υπάρχει καμία διασύνδεσή του με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης.
  • Δεν προβλέπει με σαφή και ρητή διατύπωση την ανάπτυξη των δράσεών του στο επίπεδο των Περιφερειών και των Δήμων.

  Ειδικότερα σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά σχετική συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ, έχει εκπονήσει το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού», το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :
  ➢ Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ, με τα ακόλουθα «προϊόντα» :
  o Νέες απλοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες στις οριζόντιες και κάθετες υπηρεσίες των ΟΤΑ.
  o Απλουστεύσεις στο κανονιστικό πλαίσιο.
  o Κανονισμοί λειτουργίας και οδηγοί εφαρμογής των αλλαγών και βελτιώσεων.
  o Πρότυπα οργάνωσης / στελέχωσης.
  o Σαφώς προσδιορισμένοι ρόλοι και λεπτομερείς περιγραφές θέσεων εργασίας.
  o Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών.
  o Σχεδιασμός στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού.
  ➢ Προώθηση της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης, με τα ακόλουθα «προϊόντα» :
  o Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (front office).
  o Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πόρων των ΟΤΑ (back office).
  o Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).
  o Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας σύγχρονης αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ.
  o Διαμόρφωση και εφαρμογή προτύπων διαλειτουργικότητας.
  o Αυτοματοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών και Ηλεκτρονική διακίνηση, διαχείριση και αρχειοθέτησή των εγγράφων των ΟΤΑ.
  o Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και Περιφερειών (GIS).
  Τα ανωτέρω «προϊόντα» συνδέονται με τις ακόλουθες δέσμες δράσεων του Σχεδίου Δράσης, τις οποίες ουσιαστικά εξειδικεύουν στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης :
  ΑΣ1.1 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
  ΑΣ1.2 Δράσεις διάδοσης και υποχρεωτικής εφαρμογής του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλες τις δράσεις και έργα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
  ΑΣ2.1: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων
  ΑΣ2.2: Ηλεκτρονικοποίηση απλοποιημένων λειτουργικών διαδικασιών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
  ΑΣ3.1: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής υποδομής διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS)
  ΑΣ3.2: Λειτουργία ενιαίου συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης – ERP
  ΑΣ3.4: Κατάρτιση στρατηγικής για την ανάπτυξη των υπηρεσιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (Greek GCloud Strategy) για τη Δημόσια Διοίκηση
  ΒΣ4.1 Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες (CRMS)
  BΣ4.2 Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών
  ΒΣ7.1: Διεύρυνση εφαρμογής συστημάτων που προάγουν τις διαφανείς διαδικασίες στην Δημόσια Διοίκηση
  ΒΣ7.2: Εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής για το σύνολο των πολιτών
  ΒΣ8.1 Ψηφιακή κατάρτιση πολιτών
  ΒΣ8.2 Ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης του συνόλου των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης
  ΓΣ9.1: Διασύνδεση βασικών μητρώων
  ΔΣ11.1: Δράσεις Ορθολογικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Κατά συνέπεια, προτείνουμε :
  – να αποσαφηνιστεί στο Σχέδιο Δράσης ότι αφορά όλα τα επίπεδα της Διακυβέρνησης και επομένως και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  – να προστεθεί στο Σχέδιο Δράσης αναφορά στο εκπονηθέν Στρατηγικό Σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  – να προβλεφθεί στο Σύστημα Διοίκησης της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου η συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) και
  – να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η έναρξη εφαρμογής της Α΄ Φάσης του Στρατηγικού Σχεδίου (επιτελικό έργο και πιλοτικές εφαρμογές), με βάση τα Τεχνικά Δελτία ΥΠΕΣ–ΚΕΔΕ–ΕΕΤΑΑ που έχουν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

 • 21 Ιουλίου 2014, 12:56 | Υπαλλήλοι ΓΓΠΣ

  1. Το Σχέδιο δράσης είναι γενικό ως προς το περιεχόμενο και αφορά μόνο γενικές κατευθύνεις που όμως είναι ορθές και αναγκαίες.

  2. Δεν ανταποκρίνεται η ανάλυση του περιεχομένου στον τίτλο σχέδιο δράσης διότι δεν καταγράφει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης δράσης.

  3. Ο Σχεδιασμός είναι πολύ θεωρητικός και υδροκέφαλος μόνο με το ΥΠΕΣΑΗΔ χωρίς εξωστρέφεια και μεταφορά εμπειριών από μεγάλους φορείς σχετικά με τα προβλήματα.

  4. Δεν υπάρχουν αναφορές σε δομές που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση καθώς και σε απλοποίηση διαδικασιών της ίδιας της υλοποίησης των δράσεων

  5. Όλα τα χρονοδιαγράμματα θέλουν επικαιροποίηση σε ποιο ρεαλιστική βάση για το σύνολο των δράσεων