Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΔΣ11.3: Έργα – Πρωταθλητές

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η επιλογή και η ανάδειξη δράσεων / έργων των κάθετων τομέων που η επιτυχής ολοκλήρωση και λειτουργία τους μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για να επεκταθούν και σε άλλους τομείς.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

Χ

 

Χ

 

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Ως δράσεις / έργα πρωταθλητές νοούνται αυτές οι δράσεις / έργα τα οποία προωθούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε ένα κάθετο τομέα, αλλά η φύση τους και η επιτυχής λειτουργία τους μπορούν να δημιουργήσουν τη δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλους τομείς καθιστώντας τις τελικώς οριζόντιες δράσεις / έργα.
Ουσιαστικά τα έργα αυτά θα αποτελούν σημαντικούς πιλότους για την επίδειξη της ωφέλειας, της εφικτότητας και της βιωσιμότητας σημαντικών δράσεων που θα πρέπει νς επεκταθούν σε όλη την Δημόσια Διοίκησης.
Στη δέσμη δράσεων/έργων αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
1. Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ/ΤΕΑΜ.
2. Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ / ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3. Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Εφαρμογή συστημάτων ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη στόχευση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού (Data analytics), Υπουργείο Οικονομικών.
5. Ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για ενημέρωση/επιμόρφωση πολιτών και στελεχών του δημοσίου τομέα, Υπουργείο Οικονομικών.
6. Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης με βελτιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Υπουργείο Οικονομικών.
7. Αυθεντικοποίηση πολιτών, Υπουργείο Οικονομικών
8. Ενιαίο Σύστημα Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομικών
9. Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη συνεργατική σύνταξη, ψηφιακή υπογραφή, διακίνηση και διαχείριση εγγράφων στο δημόσιο (Document Management System DMS) – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Σημειώνεται ότι ένας πιο λεπτομερής κατάλογος έργων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2. Τα έργα που παρουσιάζονται εκεί έχουν εξετασθει σε διμερείς συναντήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ακόλουθων Υπουργείων:
• Οικονομικών,
• Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
• Υγείας, και
• Δικαιοσύνης
Η Δομή Διοίκησης του Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα συνεχίσει τις επαφές αυτές, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων ΔΣ 11.1 – ΔΣ 11.3, τόσο με τα παραπάνω Υπουργεία, όσο και με το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται με το εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά τις επαφές αυτές θα εξετασθούν τόσο τα υφιστάμενα έργα ως προς την πρόοδό τους, όσο και τα νέα προτεινόμενα έργα, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Κατά τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί ότι κατά την περίοδο ένταξης των έργων στα προγράμματα χρηματοδότησης θα υπάρχει σαφής εικόνα και απάλειψη των πιθανών επαναλήψεων / επικαλύψεων.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων-πρωταθλητών θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δημιουργία ζήτησης και επέκτασης σε άλλους φορείς λόγω της επιτυχούς εφαρμογής σημαντικών δράσεων
• Μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εξαρχής ανάπτυξη μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών
• Ταχύτερη ανάπτυξη / επέκταση λόγω απόκτησης της σχετικής γνώσης / εμπειρίας από την πρώτη εφαρμογή.