Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΔΣ11.2: Εξάλειψη Επικαλύψεων / Επαναλήψεων σε Δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης και η αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους, προς όφελος τόσο των φορολογουμένων, όσο και των χρηστών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

Χ

 

Χ

Χ

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η καλύτερη διαχείριση μπορεί να επιτευχθεί εφόσον δράσεις / έργα κάθετων τομέων κοινού χαρακτήρα (π.χ. ψηφιοποίηση εγγράφων) θα επανεξετασθούν και θα επανασχεδιασθούν επί τη βάσει συνάθροισης απαιτήσεων και της πραγματοποίησής τους μέσω συμβάσεων-πλαίσιο. Επιπλέον, η εκτίμηση των προϋπολογισμών τους θα βασίζεται στα ισχύοντα μοντέλα ανάλυσης κόστους (costing models).
Στη δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
1. Εξέταση δράσεων ψηφιοποίησης διαφόρων φορέων, επιλογή και συνάθροιση της σχετικής ζήτησης υπηρεσιών ψηφιοποίησης, επανασχεδιασμός των έργων και πραγματοποίησή τους με χρήση συμβάσεων-πλαίσιο.
2. Εξέταση έργων άλλης μορφής (π.χ. διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, διαχείριση οικονομικών πόρων, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων) και εκτίμηση της δυνατότητας ανασχεδιασμού τους και της συνάθροισης απαιτήσεων, καθώς και της χρήσης συμβάσεων-πλαίσιο για την πραγματοπόίησή τους.
Η Δομή Διοίκησης του Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να επενεξετάζει και να προωθεί την επανασχεδίαση δράσεων / έργων στο πλαίσιο αυτής της δράσης, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η διαχείριση των δράσεων / έργων κάθετων τομένων κοινού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Εξυπηρέτηση των αναγκών των Δημόσιων Φορέων με την καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
• Ενιαία διαχείριση κοινών αναγκών των Δημόσιων Φορέων.