Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ3.1: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής υποδομής διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η εισαγωγή ενός κεντρικού Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ) για την αποτελεσματική διαχείριση και την αποδοτική ανάπτυξη του διαθέσιμου Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

Χ

X

Χ

 

Χ

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή
Η συγκεκριμένη δέσμη δράσεων περιλαμβάνει τα εξής:
1. Υιοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης
2. Καθορισμό και εφαρμογή κοινών πολιτικών αναφορικά με τη Διοίκηση του Προσωπικού στην Δημόσια Διοίκηση.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Ολοκλήρωση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015
Δράση 2: Ολοκλήρωση μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.
με χρηματοδότηση ώριμων πράξεων από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Δημιουργία ενιαίου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίο στον Δημόσιο Τομέα
• Δημιουργία του απαραίτητου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την εφαρμογή του παραπάνω ενιαίου πλαισίου.

  • 28 Ιουλίου 2014, 08:33 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

    Θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί αν το κεντρικό Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ) για την αποτελεσματική διαχείριση και την αποδοτική ανάπτυξη του διαθέσιμου Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης αφορά και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β βαθμού. Εάν αφορά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ τότε θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη διαλειτουργικής διασύνδεσης του Back Office των Περιφερειών με το HRMS, ή μετάπτωση δεδομένων από το Back Office στο HRMS