Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1 Γενικό Πλαίσιο

Η εφαρμογή του παρόντος σχεδίου θα είναι επιτυχής και ολοκληρωμένη όταν θα ικανοποιείται μία σειρά συνθηκών που είναι οι επόμενες:
• Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών παραγωγής/παροχής και πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Πρόσβαση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες αυτές
• Ορθολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ στον Δημόσιο Τομέα
• Αποδοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η δυνατότητα επίτευξης αυτών των συνθηκών συμβαδίζει με την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος (enabling environment) που είναι κατάλληλο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παροχή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη στρατηγική. Η ταχύτερη δυνατή μετουσίωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε πράξη, απαιτεί την παράλληλη ενεργοποίηση προς εξασφάλιση της ύπαρξης του απαραίτητου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου.
Τα ουσιαστικά στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού περιγράφονται στη συνέχεια.