Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΒΣ8.1 Ψηφιακή κατάρτιση πολιτών

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών η οποία είναι σημαντική στο βαθμό που θα υποστηρίξει άτομα που είναι κυρίως μεσήλικες για να αποκτήσουν τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ και της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

 

 

 

 

 

 

Χ

 

X

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Μελέτη ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης, των άμεσων ωφελούμενων από αυτές και του τρόπου παροχής και αξιολόγησης των υπηρεσιών αυτών, με εκμετάλλευση των υποδομών του Ηλεκτρονικού Σχολείου (e-School) κατά τις απογευματινές ώρες.
2. Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης των πολιτών.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Δράση 2: Η ολοκλήρωση της δράσης συναρτάται με τον σχεδιασμό που θα έχει προηγηθεί και προβλέπεται να εκτελεσθεί σε φάσεις, με απώτατο χρονικό όριο το 2017.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού στην χώρα.
• Βελτίωση του ποσοστού των πολιτών που έχουν τη δυνατότηα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • 28 Ιουλίου 2014, 10:56 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών η οποία είναι σημαντική στο βαθμό που θα υποστηρίξει άτομα που είναι κυρίως μεσήλικες για να αποκτήσουν τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ και της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 13 Επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών όπου στους άξονες προτεραιότητας “Α.Π. 8 Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης” και «Α.Π. 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής” προβλέπονται δράσεις ψηφιακής κατάρτισης πολιτών και στελεχών επιχειρήσεων.
  Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες για ΤΠΕ θα υπάρξει αλληλοεπικάλυψη των προγραμμάτων. Η εκπαίδευση όμως των πολιτών σε θέματα χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σαφώς διαφοροποιείται σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κόμβου κατάρτισης ενηλίκων σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΕΝΠΕ, μπορεί να δώσει μία λύση στο πρόβλημα αυτό.

 • 10 Ιουλίου 2014, 16:09 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

  σε δήμους και ΚΑΠΗ, σεμινάρια κοινωνικής δικτύωσης, «αναγνώρισης» των έγκυρων πηγών στο διαδίκτυο από τις φάρσες και τις απατεωνιές, ή έστω απλώς στο πέιντ, σε υπολογιστή, τάμπλετ, και σμαρτφον, των οποίων η κατανάλωση είναι πολύ διαδεδομένη

  να μεταφέρουν και τούς ΑΜΕΑ προς αυτά, ανεξαρτήτως ηλικίας

  τάμπλετ σε όλα τα σχολεία