Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ1.2 Δράσεις διάδοσης και υποχρεωτικής εφαρμογής του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλες τις δράσεις και έργα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Σκοπός
Ο βασικός σκοπός της δέσμης δράσεων είναι η επικαιροποίηση του υφιστάμενου Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η υποχρεωτική εφαρμογή του σε όλες τις δράσεις και τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Πλαίσιο αυτό αποτελεί τη θεσμική βάση για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

Συνοπτική Περιγραφή
Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνίσταται από ένα σύνολο κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την λειτουργία τους. Στο Πλαίσιο αυτό υπάρχει πρόβλεψη για την τακτική επικαιροποίηση και συντήρησή του.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1. Επανεξέταση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4//1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-4-2012, Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και επικαιροποίησή του λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές εξελίξεις (διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, αναθεώρηση των ρυθμίσεων της ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης προς την κατεύθυνση του ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης πολιτών και δημόσιων λειτουργών, περαιτέρω εξειδίκευση των ρυθμίσεων για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα και τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των αρχών και προτύπων για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας)
2. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την υποχρεωτική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Πλαισίου σε όλες τις δράσεις και έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Ο σχεδιασμός των απαραίτητων πρωτοβουλιών και δράσεων για την εφαρμογή του επικαιροποιημένου Πλαισίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Η ύπαρξη ενιαίου πλαισίου για:
 Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
 Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου τομέα.
 Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου τομέα.
 Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
• Η επίτευξη εξοικονόμησης πόρων μέσω της δημιουργίας πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα μπορούν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Φορέων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μεταξύ αυτών και των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Η απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών των Φορέων Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της χρήσης διαλειτουργικών και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.