Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.1.1 Δράσεις ανά Στρατηγική Κατεύθυνση και Στόχο της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι δέσμες δράσεων του παρόντος προγράμματος παρατίθενται συνοπτικά, ανά στρατηγική κατεύθυνση και στόχο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020. Η εξειδίκευσή τους γίνεται στο Παράρτημα Ι συμπεριλαμβάνοντας και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το απαραίτητο περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι παρουσιαζόμενες στη συνέχεια δέσμες δράσεων καλύπτουν και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια (6.2.3 Συσχέτιση Δράσεων με την Διοικητική Μεταρρύθμιση).
Σημειώνεται ότι οι παρουσιαζόμενες δέσμες δράσεων δεν περιλαμβάνουν στο σύνολό τους μόνο νέες δράσεις, αλλά και δράσεις που έχουν ήδη σχεδιασθεί και βρίσκονται σε κατάσταση πραγματοποίησης, δεδομένου ότι η έναρξη του παρόντος Σχεδίου τοποθετείται την 1/1/2014, οπότε υφίστανται τρέχοντα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ σχεδιάζονται τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό όσες δράσεις/έργα βρίσκονται σε κατάσταση πραγματοποίησης προχωρούν με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, όσες δράσεις/έργα πρέπει να επανεξετασθούν (εάν απαιτείται αναπροσαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, φυσικού / οικονομικού αντικειμένου για την χρηματοδότησή τους από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα) τότε θα προσαρμοσθούν στην Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ όλες οι νέες δράσεις/έργα θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το παρόν Σχεδίο Δράσης.
Η εκδίπλωση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή τους και στη συνεργασία τους με τα νέα σχεδιαζόμενα πληροφοριακά συστήματα. Βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η απλοποίηση πολλών διεργασιών / διαδικασιών μέσω του Σχεδίου Δράσης για την Διοικητική Μεταρύθμιση.
Η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου θα γίνει με τη συνεργασία όλων των Υπουργείων, μέσω της σχεδιαζόμενης Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι σε κάθε δέσμη δράσεων αντιστοιχούν έργα τα οποία παρατίθενται ενδεικτικώς. Ουσιαστικά η καταγραφή περιλαμβάνει τα έργα της περιόδου 2014-2015, ενώ η οριστικοποίηση των έργων/δράσεων για την συνέχεια θα γίνει με τη συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των άλλων Υπουργείων και με την εισαγωγή τους στο Σχέδιο κατά τις επόμενες αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη ανασχεδιασμούς, αναθεωρήσεις ή προτάσεις για την κατάρτιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2010.
Τέλος σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αξιοποιηθεί παραγωγικά τόσο το προσωπικό που είναι εξειδικευμένο σε ΤΠΕ, όσο και το σύνολο του διαθέσιμου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους δράσεων είναι σημαντική η αξιοποίηση των στελεχών που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία της λειτουργίας των Φορέων τους, αλλά και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ΤΠΕ.

 • 25 Ιουλίου 2014, 20:18 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Προτείνονται αρκετές δέσμες δράσεων ορισμένες εκ των οποίων έχουν δρομολογηθεί ήδη και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Το παρήγορο είναι ότι επιτέλους έγινε κατανοητό ότι για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η απλοποίηση πολλών διαδικασιών μέσω του σχεδίου δράσης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, κάτι που αποτελούσε πάγια θέση της ΕΝΠΕ αλλά και της ΚΕΔΕ. Παρόλο πού στο παρόν σχέδιο υπάρχει σύνδεσή του με τους Στόχους–Πυλώνες του Σχεδίου Δράσης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διασύνδεσή του με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης. Επιπλέον δεν είναι ξεκάθαρο στο σχέδιο ότι υπάρχει μόνο ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Τα δύο προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Διοικητικής μεταρρύθμισης φαίνεται να τρέχουν από ξεχωριστές υπηρεσίες οπότε υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης συντονισμού των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων με τα γνωστά επακόλουθα που είχαμε και στο ΕΣΠΑ.
  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις προτεινόμενες δράσεις δεν γίνεται καμία αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα των περιφερειών και των δήμων που αποτελούν την πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων
  Είναι γεγονός ότι οι Περιφέρειες της χώρας με την εφαρμογή του Καλλικράτη κληρονόμησαν τα περίφημα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιών, γνωστά με το ακρωνύμιο ΟΠΣΝΑ, τα οποία δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα περισσότερα δεν λειτουργούν και αρκετά υπολειτουργούν. Η εκτενής αναφορά σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι του παρόντος, μπορεί όμως να αναφερθούν επιγραμματικά τα εξής:
  • Λάθος αρχιτεκτονική, αφού επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν θεματικές δραστηριότητες όπως εμπόριο, ανώνυμες, βιομηχανία, αγροτική ανάπτυξη, υγεία οριζόντια, αλλά χωρίς σύνδεση μεταξύ των και χωρίς την πολιτική βούληση να παρακολουθούνται κεντρικά. Αποτέλεσμα η απαξίωση τους από τα ίδια τα υπουργεία που ήταν αρμόδια
  • Οι λοιπές θεματικές δραστηριότητες όπως Μεταφορών (επάγγελμα), Κτηνιατρική, Παιδεία , Αθλητισμός, περιβάλλον, πολιτική προστασία δεν αντιμετωπίστηκαν.
  • Η υποστήριξη τους από την ΚΤΠ ΑΕ και το σύστημα του ticketing απέτυχε, ήταν ανεπαρκέστατο με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των χρηστών
  • Δεν υπάρχουν συμβόλαια συντήρησης με τις ανάδοχες εταιρείες.
  • Σημαντικές δραστηριότητες των περιφερειών όπως οι έλεγχοι και η παρακολούθηση των προστίμων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν παρακολουθούνται κεντρικά από ένα ενιαίο σύστημα αλλά από πολλά συστήματα ασύνδετα μεταξύ των.
  Θεωρούμε ότι εάν δεν συμπεριληφθεί μία δράση ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των περιφερειών αλλά και των ΟΤΑ, με διαδημοτική προσέγγιση, όποιες δράσεις που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων (πχ CRM) έχει μεγάλες πιθανότητες αστοχίας.