Σχέδιο Δράσης OGP OGP

5.1 Κριτήρια Επιλογής Δράσεων και Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβένησης

Η επιλογή, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση των δράσεων και των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αναγκαίο πλέον να αξιολογούνται υπό το πρίσμα των ακόλουθων κριτηρίων και απαιτήσεων:

Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται ουσιαστικά από :
• Τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και τις αρχές που αυτή θέτει.
• Τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρυθμιση και τους πυλώνες της.
• Τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (Ψηφιακό Θεματολόγιο, Μνημόνια Συνεργασίας, Διευθνείς Συμφωνίες, κ.λπ.)
• Την βελτίωση των δεικτών παρακολούθησης και υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής και ένταξης δράσεων στο Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση είναι τα επόμενα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαιτούμενη Δράση λόγω νομικής / κανονιστικής υποχρεώσηςΗ προτεινόμενη δράση προέρχεται από  υφιστάμενες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις;
Ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές ΗΛΔΙΑ, ΔΜ και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, βελτίωση δεικτών Ηεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΣε ποιο βαθμό η δράση ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές και τις διεθνείς υποχρεώσεις και βελτιώνει τους δείκτες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
Κάλυψη κενών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται κατά την ανάλυση των παραγωγικών λειτουργιών των ενδιαφερόμενων Φορέων και την παράλληλη εξέταση της δυνατότητας απλοποίησής τουςΣε τι βαθμό είναι αναγκαία η δράση για την κάλυψη κενών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από υφιστάμενες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων και χρήση λύσεων υπολογιστικού κυβερνητικού νέφουςΣε τι βαθμό μπορούν να καλυφθούν τα κενά μέσω της χρήσης υπηρεσιών / υποδομών του υπολογιστικού κυβερνητικού ωέφους;
Εκμετάλλευση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτωνΣε τι βαθμό η προτεινόμενη δράση εκμεταλλεύεται και υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα;
Αξία για τον Χρήστη των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σε τι βαθμό δημιουργεί αξία η δράση αυτή για τον χρήστη, από την άποψη της δημιουργίας υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
Δυνατότητα μόχλευσης Η προτεινόμενη δράση μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να αποτελέσει δράση-πρωταθλητή προς ευρύτερη εφαρμογή;
Πλήρης προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες σχεδιασμού, ωρίμανσης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης;
Σπουδαιότητα για τους χρήστεςΠοια θα είναι η επίπτωση της δράσης αυτής στους χρήστες των υπηρεσιών ΗΛΔΙΑ; Ποιος εκτιμάται οτι θα είναι ο αριθμός χρηστών;