Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1:
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΣ1.1: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή είναι μία οριζόντια παρέμβαση σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της παροχής ενός πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο :
• Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
• Η Δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της και στην άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
• Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτή.
• Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και των μητρώων του Δημόσιου Τομέα. Επίσης αποτελεί σημαντικό σημείο για την κατάρτιση των προδιαγραφών και των προτύπων ανάπτυξης μελλοντικών πληροφοριακών συστημάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ:
• «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Το έργο υποδιαιρείται σε τρία βασικά υποέργα, τα οποία είναι τα επόμενα:
• Υποέργο 1: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (θα πραγματοποιηθεί μέσω Συμφωνίας Πλαισίου, απ’ όπου θα προκύψουν 8 Ανάδοχοι και εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν περίπου 80 λύσεις διαλειτουργικότητας).
• Υποέργο 2: Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου (πρόκειται για την πρόσληψη Συμβούλου ο οποίος θα «χαρτογραφήσει» τις ανάγκες των Φορέων του Δημοσίου ως προς το να διαλειτουργήσουν μεταξύ τους και θα δώσει υποδείγματα για (α) μνημόνιο συνεργασίας Φορέων και (β) πρότυπο RFP για κάθε έργο που θα προκύπτει).
• Υποέργο 3: Κόμβος παροχής και τεκμηρίωσης διεπαφών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανά υποέργο είναι ο εξής:
 Υποέργο 1: € 7.302.510,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Υποέργο 2: € 150.675,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Υποέργο 3: € 123.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2020»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των διαλειτουργικών διασυνδέσεων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων θα γίνει το 2015.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Η υφιστάμενη κατάσταση για το έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» έχει ως εξής:
• Υποέργο 1: φάση κατακύρωσης
• Υποέργο 2: φάση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (υπάρχει δικαστική εμπλοκή)
• Υποέργο 3: ανενεργό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Η δράση θα υποστηρίζει την δυνατότητα της συναλλαγής μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου με ηλεκτρονικό και άμεσο τρόπο, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και καταπολεμώντας τη γραφειοκρατεία.
• Η συνεργασία μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα υποστηρίζεται και θα διευκολύνεται σημαντικά.
• Η πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες θα πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.
• Η Δημόσια Διοίκηση θα αξιοποιεί τα δεδομένα επικοινωνίας και (online) συμπεριφοράς για τη βελτίωση και διανομή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
• Η δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα ενισχύσει την διαφάνεια, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
• Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας θα δώσει τη δυνατότητα της αύξησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Άμεση συνεργασία Δημόσιων Φορέων για την υπόδειξη περιπτώσεων όπου υπάρχει η ανάγκη διαλειτουργικότητας.
• Διασφάλιση της ασφαλούς συνεργασίας των πληροφοριακών συστημάτων που θα συνεργάζονται μέσω των διαλειτουργικών επαφών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχετικού έργου λόγω μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της ανάπτυξης σαφών και συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών, αλλά και δεικτών μέτρησης της προόδου ανάπτυξης και χρήσης των διαλειτουργικών υπηρεσιών των συστημάτων, καθώς και μέσω της χρήσης συμφωνιών-πλαισίων.
• Διαχείριση νομικών και κανονιστικών θεμάτων για την διαλειτουργική σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και τη δυνατότητα χρήσης των σχετικών πληροφοριών.
• Έλλειψη ενημέρωσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαραίτητη επικοινωνιακή πολιτική.
• Λειτουργική διαχείριση των διασυνδεδεμένων συστημάτων. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπιστεί με την αναδιοργάνωση και την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιων που υποστηρίζουν τα προς διασύνδεση πληροφοριακά συστήματα.
• Διαχείριση θεμάτων αλλαγών (change management) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Δημόσιων Φορέων. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μεσω της κατάρτισης του προσωπικού στις ΤΠΕ και στην χρήση των τεχνολογιών αυτών στον ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
• Δράσεις Στόχου 2 «Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων – Ψηφιοποίηση Διαδικασιών»
• Δράσεις Στόχου 9 «Διασύνδεση Βασικών Μητρώων Δημόσιας Διοίκησης»

ΑΣ1.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνίσταται από ένα σύνολο κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την λειτουργία τους. Στο Πλαίσιο αυτό υπάρχει πρόβλεψη για την τακτική επικαιροποίηση και συντήρησή του.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1. Επανεξέταση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4//1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-4-2012, Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και επικαιροποίησή του λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές εξελίξεις (διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, αναθεώρηση των ρυθμίσεων της ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης προς την κατεύθυνση του ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης πολιτών και δημόσιων λειτουργών, περαιτέρω εξειδίκευση των ρυθμίσεων για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα και τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των αρχών και προτύπων για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας)
2. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την υποχρεωτική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Πλαισίου σε όλες τις δράσεις και έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η ολοκλήρωση της δράσης επικαιροποίησης του Πλαισίου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί τη θεσμική βάση για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενο ή προγραμματιζόμενο σχετικό έργο. Η επικαιροποίηση του Πλαισίου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα γίνει με ίδια μέσα, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων διυπουργικών ομάδων εργασίας. Οι ομάδες αυτές θα προτείνουν και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις για την εφαρμογή του Πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί ένα ανθρώπινο δίκτυο από εκπροσώπους φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, κατασκευαστές λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, ακαδημαϊκούς φορείς για τη διαμόρφωση εισηγήσεων για την επικαιροποίηση του πλαίσιου και την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την εφαρμογή του.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η επικαιροποίηση και ο σχεδιασμός των πρωτοβουλιών και δράσεων εφαρμογής του επικαιροποιημένου Πλαισίου θα γίνει με ίδια μέσα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο προϋπολογισμός των πρωτοβουλιών και δράσεων θα προκύψει ως αποτέλεσμα των εργασιών των ομάδων εργασίας.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι εργασίες για την δράση επικαιροποίησης και σχεδιασμού πρωτοβουλιών και δράσεων θα γίνουν με ίδια μέσα. Η πηγή χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών και δράσεων εφαρμογής του επικαιροποιημένου Πλαισίου θα οριστεί κατά τον σχεδιασμό των τελευταίων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Οι εργασίες για την δράση επικαιροποίησης, καθώς και για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και δράσεων εφαρμογής του επικαιροποιημένου Πλαισίου θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των πρωτοβουλιών και δράσεων θα οριστεί κατά τον σχεδιασμό τους.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Επι του παρόντος ισχύει το υφιστάμενο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4//1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-4-2012, Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Οι ενέργειες για την επικαιροποίησή του θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Η ύπαρξη ενιαίου πλαισίου για:
 Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
 Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου τομέα.
 Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου τομέα.
 Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
• Η επίτευξη εξοικονόμησης πόρων μέσω της δημιουργίας πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα μπορούν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Φορέων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μεταξύ αυτών και των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Η απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών των Φορέων Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της χρήσης διαλειτουργικών και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Άμεση συνεργασία Δημόσιων Φορέων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία των διυπουργικών ομάδων επικαιροποίησης του Πλαισίου Παροχής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Διασφάλιση της εφαρμογής του επικαιροποιημένου Πλαίσιου, μέσω πρακτικών εφαρμόσιμων και εφικτών προτάσεων για πραγματοποίηση σχετικών δράσεων στον μικρότερο δυνατό χρονικό ορίζοντα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δέσμης δράσεων λόγω διαδικαστικών θεμάτων για τον ορισμό και την λειτουργία των διυπουργικών ομάδων. Ο κίνδυνος αυτός θα εκλείψει μέσω της ανάληψης ισχυρής σχετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
• Σύνολο δράσεων Σχεδίου Δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης 2014-2020.

ΑΣ1.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει ως ουσιαστικό στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς και δημόσιοι υπάλληλοι). Η στάθμη ποιότητας των υπηρεσιών αυτών και η συνεχής βελτίωσή της αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δημόσια Διοίκηση. Για να μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση, προϋποτίθεται η δυνατότητα μέτρσηςη και αξιολόγησης της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων μέτρησης μέσω κατάλληλων δεικτών/διαδικασιών αξιολόγησης της στάθμης ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Δημιουργία των απαιτούμενων δομών δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου Δράσης και θα αποτελούν βάση για σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών / διορθωτικών / βελτιωτικών ενεργειών
3. Δημιουργία βάσης για την αξιολόγηση έργων επιμέρους φορέων και την πιθανή ανακήρυξή τους σε έργα – πρωταθλητές (Champion Projects) που θα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους Φορείς
Η αξιολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται ανά τρεις μήνες, προσφέροντας τη βάση και τα στοιχεία για τον σχεδιασμό οποιωνδήποτε επιπλέον ενεργειών για την βελτίωση της ποιότητας ή την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας και των τακτικών συναντήσεων της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η ολοκλήρωση των δράσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενο ή προγραμματιζόμενο σχετικό έργο. Για τις δράσεις αυτές θα συσταθεί διυπουργική ομάδα. Για την ολοκλήρωση του έργου της η ομάδα μπορεί να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει και το έργο: «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης με βελτιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών» του ΥΠΟΙΚ το οποίο προτείνεται για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η πραγματοποίηση των δράσεων θα γίνει με ίδια μέσα της Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι εργασίες για τις δράσεις θα γίνουν με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Οι εργασίες για τις δράσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Επι του παρόντος δεν υπάρχει προγραματισμός αντίστοιχης δράσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Η ύπαρξη ενός συμφωνημένου αντικειμενικού τρόπου για την μέτρηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποτελεί σημαντικό στοιχείο βελτίωσης της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το κράτος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Άμεση συνεργασία Δημόσιων Φορέων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία της διυπουργικής ομάδας επικαιροποίησης του Πλαισίου Παροχής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δέσμης δράσεων λόγω διαδικαστικών θεμάτων για τον ορισμό και την λειτουργία των διυπουργικών ομάδων. Ο κίνδυνος αυτός θα εκλείψει μέσω της ανάληψης ισχυρής σχετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
• Σύνολο δράσεων Σχεδίου Δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης 2014-2020.


ΣΤΟΧΟΣ 2:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΣ2.1: ΑΝΟΙΚΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απαιτεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, μέσω συγκεκριμένων ροών εργασίας, με ασφαλή τρόπο. Για την επίτευξη αυτή απαιτείται η σταδιακή προσέγγιση με ευρεία συνεργασία μεταξύ των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Προσδιορισμό των 10 πλέον σημαντικών και συχνά διακινούμενων εγγράφων στην Δημόσια Διοίκηση, με συνεργασία αρχικώς των Υπουργείων Δοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
2. Ηλεκτρονική μοντελοποίηση των εγγράφων και των διαδικασιών διακίνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη και το Πλαίσιο Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
3. Επικαιροποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας των βασικών φορέων Δημόσιας Διοίκησης, διακίνηση εγγράφων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού
4. Επέκταση της ηλεκτρονικής μοντελοποίησης των διακινούμενων εγγράφων και σε άλλους φορείς, μέσω της δημιουργίας κοινών παρονομαστών σχετιζόμενων με τα διακινούμενα έγγραφα και τις αντίστοιχες διαδικασίες διακίνησής τους, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικές δράσεις για τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης.
5. Προσδιορισμό μοντέλου χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο (eIDAS).
6. Επέκταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών με καθολικό τρόπο στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, δημιουργώντας το απαραίτητο πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
7. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών τόσο στη διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσα σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα, όσο και στη διακίνηση τους ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η ολοκλήρωση των δράσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης).

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενο ή προγραμματιζόμενο σχετικό έργο. Για τις δράσεις αυτές θα συσταθουν οι παραίτητες διυπουργικές ομάδες. Στο πλαίσιο του έργου τους, οι ομάδες θα λάβουν υπόψη σχετικά έργα που προτείνονται για την νέα προγραμματική περίοδο, όπως τα επόμενα:
• Ενιαίο Σύστημα Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών
• Υιοθέτηση Ψηφιακών Υπογραφών και επέκταση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Υπουργείο Οικονομικών
• Πληροφοριακό Σύστημα (Λογισμικό και εξοπλισμός) Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου: Προμήθεια λογισμικού για τη λειτουργία υπηρεσιών της ΓΓΚΑ για πλήρη ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η πραγματοποίηση των δράσεων θα γίνει με ίδια μέσα της Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι εργασίες για τις δράσεις θα γίνουν με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Οκτώβριος 2014.
Δράση 2: Δεκέμβριος 2014
Δράση 3: Ιούνιος 2015
Δράση 4: Δεκέμβριος 2015 (η ολοκλήρωση της δράσης έχει άμεση σχέση με τις εργασίες λειτουργικής αναδιοργάνωσης – BPR των δημόσιων Φορέων στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης)
Δράση 5: Σεπτέμβριος 2014
Δράση 6: Δεκέμβριος 2014
Δράση 7: Δεκέμβριος 2014

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Επι του παρόντος δεν υπάρχει προγραμματισμός αντίστοιχης δράσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Ύπαρξη ενιαίων ηλεκτρονικών μοντέλων των βασικών διακινούμενων εγγράφων του Δημόσιου Τομέα που διευκολύνουν τη διακίνησή τους και τη δημιουργία ενιαίας εικόνας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
• Ύπαρξη διαδικασιών διακίνησης εγγράφων με ασφαλή τρόπο.
• Δημιουργία λειτουργικού μοντέλου λειτουργικών διεργασιών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.
• Μείωση του κόστους διακίνησης εγγράφων, βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Άμεση συνεργασία Δημόσιων Φορέων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία των απαραίττητων ομάδων.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δέσμης δράσεων λόγω διαδικαστικών θεμάτων για τον ορισμό και την λειτουργία των διυπουργικών ομάδων. Ο κίνδυνος αυτός θα εκλείψει μέσω της ανάληψης ισχυρής σχετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
• Δράση ΑΣ2.2: Ηλεκτρονικοποίηση απλοποιημένων λειτουργικών διαδικασιών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
• Δράσεις Στόχου 4 «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους – Πολιτών – Επιχειρήσεων»


ΑΣ2.2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι τεχνολογίες ΤΠΕ θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας και μείωσης των διοικητικών βαρών. Ωστόσο, συγχρόνως, οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν την παράλληλλη αναδιοργάνωση και την καινοτομική προσέγγιση στα λειτουργικά μοντέλα και τις λειτουργικές δομές και διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στις γνώσεις και τις ικανότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, οι δράσεις ηλεκτρονικοποίησης σχετίζονται άμεσα με τις δράσεις της Διοικητικής Μεταρύθμισης που αφορούν την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα.
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ηλεκτρονικοποίηση λειτουργικών διαδικασιών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις δράσεις λειτουργικής αναδιοργάνωσης (BPR) που εντάσσονται στην Διοικητική Μεταρρύθμιση, με επιλογή και ιεράρχηση δράσεων σε τομείς εξαιρετικά σημαντικούς για την πρώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία ζωτικών κρατικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών ΥΠΟΙΚ που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης στους πολίτες, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών επιτάχυνσης των εργασιών απονομής δικαιοσύνης, κ.λπ.)
2. Ηλεκτρονικοποίηση διεργασιών και διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως προκύπτει από το έργο του ΟΟΣΑ «Μείωση των Διοικητικών Βαρών».
3. Χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλο το εύρος των συναλλαγών και μάλιστα ανεξάρτητα από την ιδιότητα του συναλλασσομένου – χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη χρηματικού ποσού θα αποτελέσει εξαιρετικά σημαντική ενέργεια για την μείωση των διοικητικών εξόδων. Επιπλέον, με τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδώσουν και να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, ενώ θα μπορέσει να γίνει και η ηλεκτρονικοποίηση όλων των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Η νομοθετική επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές με τον Δημόσιο Τομέα θα προωθήσει την διαδικασία αυτή.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η ολοκλήρωση των δράσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε άμεσο συνδυασμό με τις δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Τα υφιστάμενα / προγραμματιζόμενα έργα για την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών είναι ενδεικτικά τα εξής:
• e-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
• Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης και συντάξεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
• Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη Διοικητική Δικαιοσύνη
• Αναβάθμιση υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία, Β’ Φάση
• e-mediation: ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης
• Εισαγωγή-εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών «Ηλεκτρονικής Υγείας» (Ε-Health)
Στον τομέα των έργων μείωσης των διοικητικών βαρών, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
• Remove inactive VAT taxable persons from the VAT register (Υπουργείο Οικονομικών)
• Allow full electronic submission of all notifications to Registry (company changes and annual financial statements) (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Υπουργείο Οικονομικών – ηλεκτρονικές πληρωμές)
• Electronic and free-of-charge tender documents (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ηλεκτρονικές προμήθειες)
• Supporting information: require only a self-declaration at the bid stage (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
• Employee notifications: Increase flexibility for employers by providing ERGANI-specific usernames and passwords (Υπ. Εργασίας)
• Employee Notification: Incremental improvements to the ERGANI system and reporting requirements, and the interconnection with other relevant public systems to reduce duplication (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
• Reduce required supporting documentation for applications by sharing data within the public administration (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
• Improve guidance and user experience of the online system for SPS registration (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
• Application progress tracking in the SPS electronic system (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
• Electronic submission of wine production declaration, and harvest declarations gathered electronically from growers (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
• Digitisation & standardisation of the submission, tracking and evaluation process (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
• Enable electronic payments of fees and the provision of proof to the licensing authority (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Υπουργείο Οικονομικών)
• Digitisation of the AEPO reporting process (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
• Fisheries: Electronic submission of application and digitisation of the entire licensing process (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
• Electronic submission of documents to one-stop-shop (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
• Special operating sign for accommodation: Electronic submission of documents (Υπουργείο Τουρισμού)
• “Centralisation” of the application process for mobile base stations and fixed network permissions (EETT, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
• Connection of all competent authorities to the electronic application system (SILYA) (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
• Establishment of an ‘electronic one-stop-shop’ for right of way application process (EETT, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Τα έργα καλύπτουν ανάγκες των κάθετων τομέων κυρίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι γνωστός μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και της αποδοχής υποψήφιων έργων προς ένταξη στα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης είναι τα προγράμματα «Ψηφιακής Σύγκλισης» και «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και «Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα» της περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης τον Δεκέμβριο του 2015, με χρηματοδότηση ώριμων πράξεων από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, ολοκλήρωση δεύτερης φάσης το 2017, με την χρηματοδότηση πράξεων από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου.
Δραση 2: Ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στη σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ.
Δράση 3: Δεκέμβριος 2016.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Τα έργα της παρούσας περιόδου βρισκονται υπό καθεστώς εξέτασης, υπό το φως της εξυγίανσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ενώ ως προς τα νέα έργα πραγματοποιείται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2014.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς φορολογίας, ασφαλιστικών ταμείων, υγείας και δικαιοσύνης)
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Ηλεκτρονικό Σχολείο, Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.λπ.)
• Μείωση των διοικητικών βαρών και συνεχιζόμενη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας όπως αυτή μετράται από διεθνείς οργανισμούς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ολοκλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο, για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κονδυλίων, με ανασχεδιασμο / αναπρογραμματισμό έργων όπου είναι αναγκαίο.
• Αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων βάσει των κριτηρίων επιλογής έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απο την Δομή Διοίκησης η οποία θα πρέπει να εχει θεσμοθετηθεί μέχρι το τέλος του 2014.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων λόγω διαδικαστικών θεμάτων. Ο κίνδυνος αυτός θα εκλείψει μέσω της ανάληψης ισχυρής σχετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους άλλους Φορείς Δημόσιας Διοίκησης για να επισπεύσουν τις απαραίτητες ενέργειες ανασχεδιασμού / αναπρογραμματισμού έργων, καθώς και εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων.
• Καθυστέρηση στον ορισμό και την λειτουργία της Δομής Διοίκησης των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός θα εκλείψει μέσω της ανάληψης ισχυρής σχετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Αδυναμία συντονισμού των έργων Διοικητικής Μεταρρύθμισης (αναδιοργάνωση δημόσιων φορέων, απλοποίηση λειτουργικών διαδικασιών, κ.λπ.) με τα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ύπαρξη μίας δομής συντονισμού των δράσεων των σχεδίων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Έλλειψη επικοινωνίας του έργου προς τους άμεσα ενδιαφερομένους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων Σχεδίων Επικοινωνίας (Communication Plan).
• Έλλειψη ψηφιακής εκπαιδευσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων που προβλέπονται απο το παρόν Σχέδιο Δράσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
• Δράση ΑΣ2.1: Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημοσίων εγγράφων.
• Δράσεις Στόχου 4 «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους – Πολιτών – Επιχειρήσεων»


ΣΤΟΧΟΣ 3:
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΣ3.1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (HRMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή είναι μία οριζόντια παρέμβαση που περιλαμβάνει αρχικώς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν:
• Τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, με την ένταξη προσοντολογίου και την καταγραφή δεξιοτήτων
• Τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των αναγκών σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο
• Τη διαχείριση των προσλήψεων νεών εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα
• Την ενιαία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στόχων, προσέγγιση αξιολόγησης της επίδοσης και της απόδοσης των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα
• Την διαχείριση της εξέλιξης των εργαζομένων στην ιεραρχία και τηης κινητικότητας
• Την ύπαρξη περιγραμμάτων θέσεων.
Ειδικότερα, το ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου θα διαχειρίζεται κεντρικά και με ενιαίο τρόπο όλους τους φορείς του Δημοσίου τομέα, όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και για οποιοδήποτε ζήτημα τους αφορά, καλύπτοντας όλες τις σχετικές μεταβολές και ιδιαιτερότητες που πιθανά περιλαμβάνονται. Επίσης σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και εξυπηρέτηση-αυτοδιαχείριση του φακέλου των εργαζομένων από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ειδικά σημεία επαφής με το ενιαίο σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, από όπου θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε επιλεγμένα στοιχεία του φακέλου τους, να τα αναπαράγουν (π.χ. εκτύπωση υπηρεσιακών μεταβολών), καθώς και να τα επικαιροποιούν (π.χ. ενημέρωση στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης). Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών (reporting) που θα βασίζονται σε όλα τα δεδομένα των εργαζομένων που θα υπάρχουν στο ΣΔΑΚ και θα περιλαμβάνουν έτοιμες αλλά και παραμετροποιήσιμες αναφορές ελέγχου, όπως περιγράφονται από το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει και τις συνήθεις διοικητικές πρακτικές.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η δράση καθορισμού και εφαρμογής κοινών πολιτικών αναφορικά με τη Διοίκηση του Προσωπικού στην Δημόσια Διοίκηση.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Οι δράσεις αυτές είναι άμεσης προτεραιότητας, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Δημοσίου, έτσι ώστε οι στόχοι της διοίκησης του Κεφαλαίου αυτού να απορρέουν από τους γενικότερους λειτουργικούς στόχους της Δημόσιας Διοιίκησης και των επιμέρους Φορέων της. Παράλληλα οι πολιτικές και οι μέθοδοι διοίκησής του Κεφαλαίου αυτου θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω λειτουργικών στόχων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
1. Υπηρεσίες Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS). Το έργο αυτό περιλαμβάνει 5 Υποέργα (μελέτες, H/W και S/W). Τα υποέργα αυτά είναι τα εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Διαχείριση των Τεχνολογικών και Επιχειρησιακών Αναγκών του έργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων
2 Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
3 Υπηρεσίες λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Δημόσια Διοίκηση
4 Υπηρεσίες μελέτη κανονιστικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού πλαισίου παρέμβασης του ΕΣΔΑΚ
5 Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης πληροφοριακού συστήματος για λοιπούς φορείς
2. Πλην του έργου αυτού είναι προγραμματισμένη «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» του ΥΠΟΙΚ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός για το έργο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου θα προσδιορισθεί μετά από την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» της περιόδου 2014-2020. Και τα δύο έργα μεταφέρονται στην νέα προγραμματική περίοδο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των έργου θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Δεκμέβριος 2016
Δράση 2: Δεκέμβριος 2015
Ωστόσο, οι αναγκαίες κοινλες πολιτικές για την διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Δημόσια Διοίκηση θα ολοκληρωθούν εντός του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Η υφιστάμενη κατάσταση για το έργο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου είναι η εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP
4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP
5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP
Το έργο της ενιαίας μισθοδοσίας μεταφέρεται τη νέα προγραμματική περίοδο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα.
• Αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στόχων.
• Ταχύτερη και συνεπέστερη διεκπεραίωση των θεμάτων διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
• Δυνατότητα εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης της διαρκούς αξιοποίησης των δεδομένων για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου περαιτέρω ανάπτυξης και καλύτερης αξιοποίησης των προσόντων των εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης ποιότητας.
• Θεμελίωση ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και υποστήριξης των αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου της διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης.
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης των ενδιαφερομένων εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα στα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν την πορεία ανέλιξής τους και τις αμοιβές τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Πραγματοποίηση απαιτούμενων τροποποιήσεων διαδικασιών, κουλτούρας και οργάνωσης στον Δημόσιο Τομέα.
• Διασύνδεση με το ενιαίο σύστημα ERP του Δημόσιου Τομέα.
• Τελική ανάπτυξη ενιαίου μητρώου εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Κατάρτιση και εφαρμογή του απαραίτητου νομικού πλαισίου διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταρτισθεί το ταχύτερο δυνατόν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Έλλειψη της απαραίτησης δομής οργάνωσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΑΚ, προβλέποντας και το ανθρώπινο δυναμικό που θα ασχοληθεί ενεργώς με το έργο του ΣΔΑΚ σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δομή αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατόν, εντός του πλαισίου ανάπτυξης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Έλλειψη επικοινωνίας του έργου προς τους άμεσα ενδιαφερομένους υπαλληλους της Δημόσιας Διοίκησης. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου Σχεδίου Επικοινωνίας (Communication Plan).
• Διαχείριση δεδομένων. Τα περισσότερα δεδομένα που σχετίζονται με τους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης βρίσκονται σε μορφή η φυσικών εγγράφων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μελετηθεί, να σχεδιασθεί και να προγραμματισθεί η ψηφιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του ΣΔΑΚ.
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχετικού έργου λόγω μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της ανάπτυξης σαφών και συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών,αλλά και δεικτών μέτρησης της προόδου ανάπτυξης και χρήσης του συστήματος, καθώς και μέσω της χρήσης των συμφωνιών-πλαισίων.
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω καθυστερήσεων στην διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών για την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εκκίνηση του έργου και την υλοποίηση μερών του τα οποία ειναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική απόφαση (π.χ. δημιουργία ενιαίου μητρώου Ανθρώπινου Κεφαλαίου, ενιαία διαχείριση εκπαίδευσης, κ.λπ.) και στη συνεχή επέκταση του έργου και σε άλλα πεδία.
• Διαχείριση θεμάτων διαλειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της ανάπτυξης σαφών προδιαγραφών, προτύπων και εργαλείων διαλειτουργικότητας που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα νέα έργα.
• Διαχείριση θεμάτων αλλαγών (change management) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Δημόσιων Φορέων. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου. .

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:
Δράση ΑΣ3.2: Λειτουργία ενιαίου συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης – ERP


ΑΣ3.2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ERP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει αρχικώς μία δράση οριζόντιου χαρακτήρα που περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής-δημοσιονομικής διαχείρισης (ERP) που θα συμβαδίζει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, θα δίνει μια σφαιρική εικόνα της λειτουργίας του Δημοσίου και θα οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των δαπανών. Το σύστημα αυτό θα υποστηρίζει τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης, εκτέλεσης, και παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και της κατάρτισης της απαραίτητης έκθεσης απολογισμού. Επιπλέον, θα υποστηρίζει τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής και την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.
Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων που ανήκουν στην Ελληνική Κυβέρνηση, δίνοντας αρχικά έμφαση στις οικονομικές λειτουργίες, επεκτεινόμενου και προς άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες. Η διεθνής πρακτική υιοθέτησης ERP συστημάτων που θα ακολουθήσει η Ελληνική Κυβέρνηση επιβάλλει παρεμβάσεις σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο, δίνοντας σημαντική έμφαση στις διαδικασίες του κάθε Φορέα.
Μία επιπλέον δράση είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και στην λοιπή Γενική Κυβέρνηση.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Οι δράσεις αυτές αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και ένα σημαντικό βήμα για την συνολική βελτίωση της χρηματοοικονομικής-δημοσιονομικής διαχείρισης της Δημόσιας Διοίκησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Οικονομικών

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
• Κεντρικό σύστημα ERP. Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα (μελέτες, H/W, S/W, SaaS, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
• Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την Λοιπή Γενική Κυβέρνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου ERP ανέρχεται σε € 9.009.201,37.
Ο προϋπολογισμός του έργου της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος ανέρχεται σε € 16.646. 926,50.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης θα είναι το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Τα εργα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανά υποέργο (σχεδιασμός, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών με δικαστικές εμπλοκές, κατακύρωση).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της δημοσιονομικής κατάστασης της Δημόσιας Διοίκησης.
• Πλήρης και έγκαιρη παρακολούθηση όλων των σταδίων κατάρτισης, εκτέλεσης και αξιολόγησης του εθνικού προϋπολογισμού.
• Δυνατότητα ορθής εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους Δημόσιους Φορείς.
• Θεμελίωση ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και υποστήριξης των αποφάσεων και παρακολούθησης και ελεγχου της προόδου του έργου της Δημόσιας Διοίκησης.
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη και της επιχείρισης σε δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Δημιουργία πλαισίου διοίκησης και συντονισμού ενεργειών, δράσεων και έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Πραγματοποίηση απαιτούμενων τροποποιήσεων διαδικασιών, κουλτούρας και οργάνωσης στους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς.
• Ολοκλήρωση / διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου και ηλεκτρονικών προμηθειών με το σύστημα ERP.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Έλλειψη απαραίτητου νομικού πλαισίου για το ERP και τη δημοσιονομική μετρρύθμιση. Το νομικό πλαίσιο μπορεί να δημιουργηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη του συστήματος ERP, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.
• Έλλειψη της απαραίτησης δομής οργάνωσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ERP, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχοληθεί ενεργώς με το έργο αυτό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δομή αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη του συστήματος ERP.
• Έλλειψη επικοινωνίας του έργου ERP, αλλά και των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων προς τους άμεσα εμπλεκομένους της Δημόσιας Διοίκησης. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου Σχεδίου Επικοινωνίας (Communication Plan).
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου ERP λόγω μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της ανάπτυξης σαφών και συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών.
• Διαχείριση θεμάτων διαλειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της ανάπτυξης σαφών προδιαγραφών, προτύπων και εργαλείων διαλειτουργικότητας που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα νέα έργα.
• Διαχείριση θεμάτων αλλαγών (change management) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Δημόσιων Φορέων. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μεσω της κατάρτισης του προσωπικού στις ΤΠΕ και στην χρήση των τεχνολογιών αυτών στον ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Δράση ΑΣ3.1: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής υποδομής διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS) – ως προς τη διασύνδεση των συστημάτων

ΑΣ3.3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (Policy Charter). Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τον προσδιορισμό μιας Ενιαίας Πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, το έργο θα ορίσει ένα πλαίσιο αρχών και αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα επόμενα:
 Εκπόνηση στρατηγικής ενιαίας πολιτικής (policy charter).
 Διαμόρφωση κοινού πλαισίου διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών ΙΤ με ανάπτυξη αντίστοιχου ΟΠΣ.
 Προσδιορισμός δομών διακυβέρνησης της ενιαίας πολιτικής και εκπόνηση ενός πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης (IT Governance Framework).
 Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος αποθετηρίου (SaaS) προμήθειας και διαχείρισης βασικών πληροφοριακών υποδομών (σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011). Στο αποθετήριο αυτό θα περιλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Φορέων του Δημόσιου Τομέα. Κατά τις περιπτώσεις ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού ο πηγαίος κώδικας και η τεκμηρίωσή του θα παραδίδεται στον δικαιούχο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης και θα τοποθετείται στο αποθετήριο προς πιθανή χρήση και από άλλους ενδιαφερόμενους τέτοιους Φορείς.
2. Την κατάρτιση σχεδίου στελέχωσης υπηρεσιών πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο. Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου προσοωπικού σε τεχνολογίες ΤΠΕ το οποίο θα αναλάβει την ευθυνη της ανάπτυξης, της λειτουργίας και της συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων που απαιτούνται. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να γίνει μία αποτύπωση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και ένα Σχέδιο Δράσης για την κάλυψη των αναγκών.
3. Τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των φορέων και μονάδων του Δημόσιου Τομέα με συναφές αντικείμενο. Το νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει την διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθ΄ρωπινο δυναμικό που αναφέρθηκαν στην αμέσως προηγουμενη δράση.
4. Τη δημιουργία ενιαίου μητρώου πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης. Το μητρώο αυτό θα δημιουργηθεί μέσω της πρώτης δράσης, ωστόσο αναφέρεται ξεχωριστά λόγω της υψηλής του σημασίας σε θέματα της συνολικής διαχείρισης των πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης.
5. Την ανάπτυξη Κεντρικού Αποθετηρίου Μελετών και Ερευνών. Το έργο του αποθετηρίου έχει ολοκληρωθεί, ενώ απομένουν οι επόμενες απαιτούμενες ενέργειες;
• Δημοσίευση του υλικού (μελετών και ερευνών) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου η ύπαρξη Α.Δ.Α.
• Σχέδιο Εγγράφου για ανάδειξη ως στοιχείου ελέγχου στις ΥΔΕ/ΓΛΚ
• Σχέδιο Εγκυκλίου του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενημέρωση των φορέων και την επισήμανση της υποχρέωσης κατάθεσης
• Ένταξη των απαιτήσεων στις υποχρεώσεις των αναδόχων εκπόνησης μελετών και προσδιορισμός των παραδοτέων από τις Διαχειριστικές Αρχές.
6. Τη θεσμοθέτηση οργανωτικής δομής (governance framework and structure) της Διοίκησης για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό, τεχνολογικό και ελεγκτικό επίπεδο.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Οι δράσεις αυτές αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την εφαρμογή της Δημόσιας Πληροφορικής και για την συνολικη΄διοίκηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΚΔΑΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
• Προσδιορισμός και εφαρμογή μιας Ενιαίας Πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των Βασικών πληροφοριακών υποδομών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Ενιαία Πολιτική Πληροφοριακών Υποδομών – IT Policy). Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα (μελέτες, S/W).
• Κεντρικό Αποθετήριο Μελετών και Ερευνών (ΕΚΔΑΑ). Απομένουν ενέργεις διοικητικού χαρακτήρα.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δράσεις 2,3 και 6 θα γίνουν με ίδια μέσα.
Ο προϋπολογισμός του έργου IT Policy ανέρχεται στο ποσόν των € 2,3 εκ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης θα είναι το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Μέχρι το τέλος του 2015.
Δράση 2: Σεπτέμβριος 2014
Δράση 3: Οκτώβριος 2014
Δράση 4: Ιούνιος 2015
Δράση 5: Δεκέμβριος 2014
Δράση 6: Οκτώβριος 2014

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Το έργο IT Policy διαθέτει τεχνικό δελτίο προς έγκριση (2013), για το οποίο υπήρχε ανάγκη επανακαθορισμού τoy έργου για να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του 2015.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Ύπαρξη ενός Κοινού Πλαισίου Διαχείρισης και Παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών (IT Service Management Framework) για την προμήθεια, χρήση και λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών
• Ύπαρξη ενός Πλαισίου Οργάνωσης και Διοίκησης (IT Governance Framework) των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υφιστάμενων σε αυτές οργανικών μονάδων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υιοθετήσουν την Ενιαία Πολιτική
• Ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος – αποθετηρίου για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011
• Δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αλλά και αποφυγή επανάληψης μελετών και ερευνών για όμοια αντικείμενα και συνεπώς την άσκοπη επιβάρυνση των δημοσίων δαπανών
• Ύπαρξη ομάδων εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ανά φορέα της Δημόσιας Διοίκησης για την πραγμάτωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δρασης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Ύπαρξη της δομής διοίκησης για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσεων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε πλήρη συντονισμό με την πραγματοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής ΤΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Επανακαθορισμός του έργου ΙΤ Policy.
• Συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό σε ΤΠΕ και την σχετική νομοθετική ρύθμιση.
• Επίσπευση της πραγματοποίησης του έργου IT Policy.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου IT Policy. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της ανάπτυξης σαφών και συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών.
• Έλλειψη επικοινωνίας για τα αποτελέσματα του έργου ΙΤ Policy. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου Σχεδίου Επικοινωνίας (Communication Plan).
• Καθυστερήσεις στην κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό ΤΠΕ και στον ορισμό της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω της ανάληψης ισχυρών πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Οι δράσεις της παρούσας δέσμης έχουν συνάφεια με όλες τις δράσεις του παρόντος Σχεδίου Δράσεων.

ΑΣ3.4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (Greek GCloud Strategy) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση περιλαμβάνει την κατάρτιση στρατηγικής η οποία θα περιγράφει πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κυβερνητικού νέφους για την αναζήτηση και επιλογή λύσεων προς καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων πληροφοριακών υποδομών (π.χ. data centers), εξετάζοντας παράλληλα και θέματα όπως ο προσδιορισμός των υπηρεσιών νέφους που θα αναπτυχθούν και οι φορείς που θα εμπλακούν στο εγχείρημα.
Στόχος της δράσης είναι να γίνεται κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος συντήρησης, υποστήριξης αυτών των υποδομών και αυξάνοντας το βαθμό αξιοποίησης των υποδομών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν (GCloud). Η κατάρτιση της στρατηγικής αυτής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υφιστάμενων, αλλά και πραγματοποιούμενων / σχεδιαζόμενων έργων υποδομών, καθώς και για τη μείωση της διασποράς και υπολειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όπως π.χ. οι εξυπηρετητές) σε πολλές τοποθεσίες των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, θα δώσει ώθηση σε υπηρεσίες SaaS οι οποίες θα μπορέσουν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τις προσπάθειες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (π.χ. εισαγωγή της έννοιας του virtual desktop).
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα διαμορφωθούν οι τυποποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στους φορείς σε επίπεδο υπολογιστικών υποδομών. Παράλληλα θα διαμορφωθούν τα επίπεδα ποιότητας παροχής αυτών των υπηρεσιών και θα υπολογιστεί με όρους κοστοστρέφιας η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του κάθε φορέα για τις υπηρεσίες που αξιοποιεί σε σχέση με τις κοινές υπολογιστικές υποδομές. Παράλληλα θα σχεδιαστεί ο τρόπος διοίκησης αυτών των κοινών υπολογιστικών υποδομών σε σχέση με τις υποδομές, τις εφαρμογές και τα δεδομένα που θα φιλοξενούνται.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την καλύτερη διαχείριση και χρήση των υποδομων ΤΠΕ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενο σχετικό έργο. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα. Η ολοκλήρωση της μελέτης θα δημιουργήσει μία σειρά δράσεων οι οποιες θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσεων, κατά την επικαιροποίησή του.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δράση θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσης θα γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Η πραγματοποίηση της δράσης θα γίνει με ορισμό της κατάλληλης ομάδας έργου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Υιοθέτηση τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια καλύτερης εκμετάλλευσης των data centers και των άλλων πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης
• Δημιουργία προϋποθέσεων χρήσης ενιαίου virtual desktop από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
• Δημιουργία περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Δημιουργία διυπουργικής ομάδας έργου.
• Επίσπευση της πραγματοποίησης της δράσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δράσης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω της ανάληψης ισχυρών πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις του Σχεδίου Δράσεων.

Β. ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 4:
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΒΣ4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (CRMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες. Αποτελεί μία οριζόντια παρέμβαση που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν:
• Την αξιοποίηση από την Δημόσια Διοίκηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας (Business Process Management Suites)
• Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων και των χρηστών δημοσίων υπαλλήλων, με την Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από ένα ενιαίο (unified) περιβάλλον.
• Τη δυνατότητα της Δημοσίας Διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, έγκαιρη και έγκυρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων.
• Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει όλα τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και τους χρήστες δημοσίους υπαλλήλους.
• Την ολοκληρωμένη διαχείριση, παρακολούθηση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.
• Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ. με την χρήση μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών.
• Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επαναχρησιμοποίησή τους από τους χρήστες του Συστήματος.
• Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών.
• Τη λειτουργική (operational) ενσωμάτωση από τη Δημόσια Διοίκηση της επιχειρησιακής λογικής και του κανονιστικού πλαισίου (business rules, workflow rules), τα οποία εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που θα υλοποιηθούν.
• Την ενσωμάτωση και λειτουργία στην καθημερινή δραστηριότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και μη) που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
Η ύπαρξη του συστήματος αυτού θα οδηγήσει στη διαδικασία Single Sign On (SSO) για κάθε πολίτη. Το γεγονός αυτό θα εξαλείψει την ανάγκη χρήσης διαφορετικών κωδικών των πολιτών για την είσοδο σε διαφορετικές ιστοσελίδες και εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί προτεραιτότητα και ένα σημαντικό βήμα για την βελτίωση των σχέσεων του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Υπηρεσίες Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου θα καταρτισθεί μετά από την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του έργου.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Ηχρηματοδότηση της δράσης θα γίνει από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» τη περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσης θα γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Έχει ολοκληρωθεί η φάση της δημόσιας διαβούλευσης του έργου. Απαιτείται η τροποποίηση του σχεδιασμού σε επίπεδο υποέργων, η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεση του έργου, καθώς και η απόφαση για προχρηματοδότηση (ΣΑΕ).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Διευκόλυνση της επικοινωνίας κράτους-πολίτη, μέσω διαδικασίας Single Sign On.
• Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και της σχέσης του με το Δημόσιο.
• Αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους.
• Ταχύτερη και συνεπέστερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσομένων.
• Δυνατότητα εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης της διαρκούς αξιοποίησης των δεδομένων επικοινωνίας και συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και των δεδομένων απόδοσης και αποδοτικότητας των δομών εξυπηρέτησης για την παροχή συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών υψηλής στάθμης ποιότητας.
• Θεμελίωση ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και υποστήριξης των αποφάσεων και παρακολούθησης και ελεγχου της προόδου του έργου της Δημόσιας Διοίκησης.
• Βελτίωση της συνολικης εμπειρίας του πολίτη στις συναλλαγές του με τους κρατικούς φορείς.
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
• Αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη και της επιχείρισης σε δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Δημιουργία πλαισίου διοίκησης και συντονισμού ενεργειών, δράσεων και έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Πραγματοποίηση απαιτούμενων τροποποιήσεων διαδικασιών, κουλτούρας και οργάνωσης στους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς.
• Αντιμετώπιση θεμάτων διαλειτουργικότητας /κάλυψης λειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων Κέντρων Δεδομένων (Data Centers).
• Δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης των πολιτών – επιχειρήσεων στο ολοκληρωμένο σύστημα (e-access) μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων και πολυκαναλικής χρήσεως (π.χ. με Η/Υ, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.)
• Ταυτοποίηση χρηστών συστήματος.
• Ευκολία χρήσης από τους πολίτες των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ολοκληρωμένο σύστημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου για την διαχείριση και διακίνηση δεδομένων. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά την περίοδο ανάπτυξης του συστήματος CRM.
• Έλλειψη της απαραίτησης δομής οργάνωσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή του CRM, προβλέποντας και το ανθρώπινο δυναμικό που θα ασχοληθεί ενεργώς με το έργο αυτό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δομή αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη του συστήματος CRM.
• Έλλειψη επικοινωνίας του έργου προς τους άμεσα εμπλεκομένους της Δημόσιας Διοίκησης. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου Σχεδίου Επικοινωνίας (Communication Plan).
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχετικού έργου λόγω μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της ανάπτυξης σαφών και συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών,αλλά και δεικτών μέτρησης της προόδου ανάπτυξης και χρήσης του συστήματος, καθώς και μέσω της χρήσης των συμφωνιών-πλαισίων.
• Διαχείριση θεμάτων διαλειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της ανάπτυξης σαφών προδιαγραφών, προτύπων και εργαλείων διαλειτουργικότητας που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα νέα έργα.
• Διαχείριση θεμάτων αλλαγών (change management) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Δημόσιων Φορέων. Οι σχετικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μεσω της κατάρτισης του προσωπικού στις ΤΠΕ και στην χρήση των τεχνολογιών αυτών στον ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις Δράσεις του Στόχου 2: «Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων (Ψηφιοποίηση Διεργασιών)», τις Δράσεις του Στόχου 5: «Δημιουργία Ενιαίου Σημείου Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα» και τις Δράσεις του Στόχου 6 «Αυθεντικοποίηση Πολιτών» και τις Δράσεις του Στόχου «Διασύνδεση Βασικών Μητρώων Δημόσιας Διοίκησης».

BΣ4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός συστήματος που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων. Ουσιαστικά περιλαμβάνει επεκτάσεις οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί και το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2014.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την διαφανή λειτουργία του κράτους, την αξιοκρατική ανάθεση έργων, καθώς και την καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Η δράση ουσιαστικά περιλαμβάνει επεκτάσεις και την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το σύστημα θα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Η πραγματοποίηση της δράσης έχει ολοκληρωθεί και πραγματοποιούνται και οι επεκτάσεις..

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Ύπαρξη συστήματος καi διαδικασιών που μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης αυξάνουν τη διαφάνεια των προμηθειών.
• Προώθηση της καλύτερης διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με τις δράσεις του Στόχου 7 «Συμμετοχική Δημοκρατία».

ΣΤΟΧΟΣ 5:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΒΣ5.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης της Κεντρικής διαδικτυακής Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Η κάλυψη των αναγκών της δράσης αυτής γίνεται μέσω της δράσης της ανάπτυξης ενιαίου συστήματος CRMS και της περαιτέρω υποστήριξης της Πύλης ΕΡΜΗΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την βελτίωση των σχέσεων του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
• Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center–1500)
• Σύμβαση συντήρησης ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ και EUGO/Service Directive
• Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των € 0,64 εκ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Έχουν προκηρυχθεί οι συμβάσεις και πρέπει να γίνει η αντίστοιχη συμβασιοποίηση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους.
• Ταχύτερη και συνεπέστερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσομένων.
• Δυνατότητα εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης της διαρκούς αξιοποίησης των δεδομένων επικοινωνίας και συμπεριφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και των δεδομένων απόδοσης και αποδοτικότητας των δομών εξυπηρέτησης για την παροχή συνεχώς βελτιούμενων υπηρεσιών υψηλής στάθμης ποιότητας.
• Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη στις συναλλαγές του με τους κρατικούς φορείς.
• Αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη και της επιχείρισης σε δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ευκολία χρήσεως από τους πολίτες / επιχειρήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ολοκληρωμένο σύστημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Διαχείριση θεμάτων διαλειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της ανάπτυξης σαφών προδιαγραφών, προτύπων και εργαλείων διαλειτουργικότητας που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα νέα έργα.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις Δράσεις του Στόχου 2: «Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων εγγράφων (Ψηφιοποίηση Διεργασιών)», τις Δράσεις του Στόχου 4: «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους-Πολιτών-Επιχειρήσεων» και τις Δράσεις του Στόχου 6 «Αυθεντικοποίηση Πολιτών» και τις Δράσεις του Στόχου «Διασύνδεση Βασικών Μητρώων Δημόσιας Διοίκησης».

ΣΤΟΧΟΣ 6:
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΒΣ6.1: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη των υφιστάμενων προσεγγίσεων αυθεντικοποίησης πολιτών, την αξιολόγησή τους και την επιλογή του τελικού σχήματος αυθεντικοποίησης, σε συνάρτηση με την Εθνική Στρατηγική ΤΠΕ.
Η μέθοδος αυθεντικοποίησης θα:
• είναι ανεξάρτητη του τεχνολογικού μέσου που θα χρησιμοποίει ο κάθε πολίτης,
• μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το βαθμό διασύνδεσης των βασικών Μητρώων πολιτών,
• καλύπτει τις ανάγκες φυσικών προσώπων αλλά και νομικών προσώπων,
• διασφαλίζει τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
• μπορεί να γίνει αποδεκτή και σε άλλες χώρες για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την βελτίωση των σχέσεων του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενη έργο ή δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δράση θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Η πραγματοποιήση της δράσης θα γίνει μέσω του ορισμού διυπουργικής ομάδας έργου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Οριστικοποίηση του σχήματος αυθεντικοποίησης πολιτών για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Καθορισμός ενιαίου τρόπου αυθεντικοποίησης των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές επαφές τους με την Δημόσια Διοίκηση και δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατείας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Δημιουργία διυπουργικής ομάδας έργου.
• Επίσπευση της πραγματοποίησης της δράσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δράσης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω της ανάληψης ισχυρών πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις του Σχεδίου Δράσεων.


ΒΣ6.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις ενέργειες δημιουργίας και λειτουργίας των υποδομών αυθεντικοποίησης των πολιτών, σύμφωνα με την προηγηθείσα μελέτη (Δράση ΒΣ6.1).

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την βελτίωση των σχέσεων του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενη έργο ή δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός θα προσδιορισθεί από την προηγηθείσα μελέτη (Δράση ΒΣ6.1) και θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δράσεων κατά την πρώτη αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση της δράσης θα γίνει από τα προγράμματα της νέας περιόδου (2014-2020).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το χρονοδιάγραμμα θα προσδιορισθεί από την προηγηθείσα μελέτη (Δράση ΒΣ6.1) και θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δράσεων κατά την πρώτη αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δημιουργία των υποδομών αυθεντικοποίησης των πολιτών.
• Ύπαρξη ενιαίου τρόπου αυθεντικοποίησης πολιτών στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ολοκλήρωση της μελέτης οριστικοποίησης του τρόπου αυθεντικοποίησης και της αποδοχής της από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δράσης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω της ανάληψης ισχυρών πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις του Σχεδίου Δράσεων.

ΣΤΟΧΟΣ 7:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΒΣ7.1: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της Δι@ύγειας (Δημιουργία ενός συστήματος ορθής – και όσο το δυνατόν πλήρους ανά τομέα – δομημένης συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από διάφορες πηγές δεδομένων του Δημοσίου και στη συνέχεια διάθεσης αυτών προς το ευρύ κοινό. Ένα διακριτό υποσύστημα θα είναι προσβάσιμο από τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση και εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών με σκοπό την παρακολούθηση της δομής, λειτουργίας και δράσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και της παρακολούθησης των δαπανών και των προμηθειών και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων)
Η δράση αυτή θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την υφιστάμενη υποδομή που παρέχει ανοιχτά δεδομένα για όλο τον Δημόσιο Τομέα από ένα σημείο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα κ.α.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα επόμενα:
• Ενίσχυση του επιχειρησιακού μοντέλου της διαδικασίας ανάρτησης των αποφάσεων των δημόσιων φορέων και της επιχειρησιακής λειτουργίας του μηχανισμού υποστήριξης των δημόσιων φορέων και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Ανάπτυξη εργαλείων και και υποδομών για την υποστήριξη αυτής της επιχειρησιακής λειτουργίας.
• Ενίσχυση της ακεραιότητας και της ασφάλιας των συναλλαγών και των δεδομένων ταυτοποίησης χρηστών μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης (Certification Authority – CA).
• Ύπαρξή μονάδας CA για την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών σε ιστότοπους και τελικούς χρήστες.
• Διασφάλιση της ενιαίας διαχείρισης των κυβερνητικών ιστοχώρων (Domain Names).
• Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε φορείς και πολίτες.
2. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.
3. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα (λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ως τμήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων – η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ενισχύσει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις λειτουργίες των κρατικών προμηθειών).

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προαγωγή των διαφανών διαδικασιών στην Δημόσια Διοίκηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Έργο «Διαύγεια ΙΙ». Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα (μελέτες, H/W, S/W).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου «Διαύγεια ΙΙ» ανέρχεται στο ποσόν των € 1,3 εκ.
Η νομοθετική ρύθμιση θα γίνει με ίδια μέσα.
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως τμήμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία μέχρι το τέλος του 2014.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.
Δράση 2: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Δράση 3: Η δράση θα ολοκληρωθεί εντός του 2014 και το σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Το έργο «Διαύγεια ΙΙ» βρίσκεται σε φάση πραγματοποίησης. Για την νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να οριστεί, με προωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ομάδα που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Βελτίωση της χρήσης της Δι@ύγειας
• Ενίσχυση της διαφάνειας στο πεδίο των προμηθειών της Δημόσιας Διοίκησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης το ταχύτερο δυνατόν.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί μέσω της ανάληψης ισχυρών πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:ΒΣ7.2: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τις επόμενες ενέργειες:
1. Διασφάλιση πρόσβασης μέσω των κατάλληλων διαδικτυακών υποδομών (rural broadband, e-school, ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για την επικοινωνία των φορέων του Δημόσιου Τομέα και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω Πύλης Ενιαίας Πρόσβασης
2. Χρήση πολυκαναλικών τρόπων πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Εγκατάσταση κέντρων διαδικτυακών δημοσίων υπηρεσιών στις πόλεις (π.χ. σε ΚΕΠ).
Οι δράσεις αυτές θα ενισχύσουν τη δυνατότητα ευρυζωνικής και ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, ενώ θα αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα της υστέρησης σε θέματα ευρυζωνικής σύνδεσης και χρήσης υπηρεσιών του πληθυσμού τω ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας έναντι των κατοίκων των αστικών κέντρων.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την συμμετοχή των πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
• Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
• Έργο «Ηλεκτρονικό Σχολείο» (e-School)
• Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (Rural Boradband)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
• Ο προϋπολογισμός του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ανέρχεται στο ποσόν των € 616 εκ. για την επόμενη τετραετία.
• Ο προϋπολογισμός του έργου «Ηλεκτρονικό Σχολείο» ανέρχεται στο ποσόν των €946.760,00.
• Ο προϋπολογισμός για το έργο Rural Broadband ανέρχεται στο ποσόν των €161.077.032 πλέον ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η πηγή χρηματοδότησης είναι τα προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, μέχρι το τέλος του 2016 (εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας), ενώ λειτουργικά θα ολοκληρθεί στο τέλος της επταετίας.
Δράση 2: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, σε συνάρτηση με το σύστημα CRM.
Δράση 3: Η δράση αυτή ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή μέσω των ΚΕΠ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Τα τρία έργα έχουν λάβει έγκριση προϋπολογισμού και βρίσκονται σε διαδικασίες τελικού σχεδιασμού ή προκήρυξης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Δυνατότητα πολυκαναλικής πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία ολοκλήρωση διαδικασιών για την προώθηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την όσο το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτής από τον Φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας των έργων.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Τα έργα έχουν συνάφεια με όλες τις δράσεις του παρόντος Σχεδίου Δράσεων.

ΒΣ7.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Προώθηση των αρχών της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
2. Αποπροσωποποίηση της επαφής πολιτών/ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση παρεμβολών και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους με έμφαση σε εντοπισμένες εστίες διαφθοράς
3. Δημιουργία πλατφορμών προώθησης της ψηφιακής έκφρασης και της συμμετοχής των πολιτών (σχόλια, προτάσεις κακοδιοίκησης, προτάσεις βελτίωσης, κ.λπ.) στα κέντρα λήψης κυβερνητικών αποφάσεων
4. Αυτόματη πρόσβαση του πολίτη στα έγγραφα που τον αφορούν και παράλληλα ενημέρωσή του σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την συμμετοχή των πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχουν υφιστάμενες δράσεις. Οι πλατφόρμες προώθησης της ψηφιακής έκφρασης περιλαμβάνουν τον διαδικτυακό τόπο opengov που προβλέπει την συμμετοχή των πολιτών σε διαβουλεύσεις.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δράσεις θα εκτελεσθούν με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι δράσεις θα εκτελεσθούν με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, μέχρι το τέλος του 2014.
Δράση 2: Η δράση συναρτάται με τη δέσμη δράσεων ΑΣ2.2, με ορίζοντα το 2017.
Δράση 3: Η δράση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.
Δράση 4: Η δράση συναρτάται με τι δέσμες δράσεων ΑΣ2.2, ΒΣ4.1, ΒΣ6.1 και ΒΣ6.2, με ορίζοντα το 2017.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορισθούν οι ομάδες που θα αναλάβουν την διεκπεραίωση των παραπάνω δράσεων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Δυνατότητα πολυκαναλικής πρόσβασης στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών ορισμού των απαραίτητων ομάδων εργασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστερήσεις στον ορισμό των ομάδων εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με την δράση ΒΣ7.2

ΣΤΟΧΟΣ 8:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΒΣ8.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Μελέτη ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης, των άμεσων ωφελούμενων από αυτές και του τρόπου παροχής και αξιολόγησης των υπηρεσιών αυτών, με εκμετάλλευση των υποδομών του Ηλεκτρονικού Σχολείου (e-School) κατά τις απογευματινές ώρες.
2. Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης των πολιτών.
Οι δράσει αυτές θα μειώσουν την απόσταση μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την διείσδυση και τη χρήση του διαδικτύου, ειδικότερα σε ηλικίες άνω των 35 ετών.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Μέσος. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την συμμετοχή των πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχουν υφιστάμενες δράσεις. Η μελέτη ανάλυσης ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης μπορεί να γίνει με ίδια μέσα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως προς την χρήση των εγκαταστάσεων των σχολείων και του εξολισμού του Ηλεκτρονικού Σχολείου για την εκπαίδευση των πολιτών).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η μελέτη θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός της παροχής των υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης θα προκύψει από την μελέτη και θα ενταχθεί στη συνέχεια στο Σχέδιο Δράσεων κατά την επικαιροποίησή του.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η μελέτη θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός της παροχής των υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης μπορεί να καλυφθεί από το ΕΠΑΝΕΚ 204-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Δράση 2: Η ολοκλήρωση της δράσης συναρτάται με τον σχεδιασμό που θα έχει προηγηθεί και προβλέπεται να εκτελεσθεί σε φάσεις, με απώτατο χρονικό όριο το 2017.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορισθεί η ομάδα μελέτης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού στην χώρα.
• Βελτίωση του ποσοστού των πολιτών που έχουν τη δυνατότηα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών ορισμού της απαραίτητης ομάδας εργασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση στον ορισμό της ομάδας εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με τις δράσεις ΒΣ4.1 (CRM) και ΒΣ5.1 (Πύλη Ενιαίας Πρόσβασης).

ΒΣ8.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΜΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Μελέτη ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης, των άμεσων ωφελούμενων από αυτές και του τρόπου παροχής και αξιολόγησης των υπηρεσιών αυτών (ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη σχεδίων εκπαίδευσης/κατάρτισης, προγραμματισμός εκπαίδευσης, σχεδιασμός υλικού και μεθόδων εκπαίδευσης)
2. Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών και της υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την υποχρεωτική εφαρμογή του e-procurement
3. Παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων ως προς το πλαίσιο και την παροχή των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διαχείριση των αλλαγών (change management). Η δράση αυτή μπορεί να περιλάβει κι ένα σκέλος που αφορά την δημοσιοποίηδη των επιτευγμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Μέσος. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχουν υφιστάμενες δράσεις. Η μελέτη ανάλυσης ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης μπορεί να γίνει με ίδια μέσα, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ. Η παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης θα προγραμματισθεί λεπτομερώς από την μελέτη.
Οι υπηρεσιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μπορούν να σχεδιασθούν και να προγραμματισθούν το 2015, λαμβανοντας υπόψη τις μεγάλες δράσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί σε συνδυασμό και με την ενέργειες αναδιοργάνωσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η μελέτη θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός της παροχής των υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης θα προκύψει από την μελέτη και θα ενταχθεί στη συνέχεια στο Σχέδιο Δράσεων κατά την επικαιροποίησή του. Παρομοίως, ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης θα προκύψει εντός του 2015.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η μελέτη θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός της παροχής των υπηρεσιών ψηφιακής κατάρτισης μπορεί να καλυφθεί από το ΕΠΑΝΕΚ 204-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το επόμενο:
Δράση 1: Η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Δράση 2: Η ολοκλήρωση της δράσης συναρτάται με τον σχεδιασμό που θα έχει προηγηθεί και προβλέπεται να εκτελεσθεί σε φάσεις, με απώτατο χρονικό όριο το 2017.
Δράση 3: Η παροχή των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης συναρτάται με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του παρόντος Σχεδίου (π.χ. εισαγωγή και χρήση συστήματος ΣΔΑΚ, ERP και CRM) και τις σχετικές ανάγκες που θα παρουσιασθούν, με απώτατο ορίζοντα το 2016.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορισθεί η ομάδα μελέτης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων
• Ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευαισθητοποίηση ως προς την καλύτερη δυνατή παροχή τους.
• Υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων για την διαχείριση της αλλαγής (change management).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών ορισμού της απαραίτητης ομάδας εργασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση στον ορισμό της ομάδας εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις του Σχεδίου Δράσεων.

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 9:
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΓΣ9.1: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνει ενέργειες για τη διασύνδεση των βασικών μητρώων του Δημόσιου Τομέα.
Η προτεραιότητα θα δοθεί σε διασυνδέσεις μητρώων που διασφαλίζουν την παραγωγή και παροχή δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις και την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ενδεικτικά να αποκτήσουν διαλειτουργική διασύνδεση κατά προτεραιότητα τα τέσσερα εθνικά μητρώα (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΓΓΠΣ-ΤΑΧΙΣ, ΕΛ.ΑΣ.-ΑΔΤ, ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ) μεταξύ τους, καθώς και με τα μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής επικαιροποίηση στοιχείων (Δημογραφικών – Ασφαλιστικών).
Για τη διασύνδεση των μητρώων της χώρας θα εκπονηθεί μελέτη για τον προσδιορισμό του μοντέλου διασύνδεσης των περίπου 250 μητρώων που είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο και για τη νομοθετική ρύθμιση της διασύνδεσης αυτής. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα γίνει η πλήρης και ακριβής καταγραφή των μητρώων αυτών, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία όπως το είδος και η μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά, οι φορείς που σχετίζονται με την τήρησή τους, ο βαθμός πληρότητας και ο ρυθμός καταχώρησης στοιχείων, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την τήρηση και χρήση τους, η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ψηφιοποίηση και το ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο, καθώς και ο σχεδιασμός των ενδιαφερόμενων φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των μητρώων.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα προδιαγραφούν κοινές αποδέκτες διεπαφές για τις κάτωθι λειτουργίες:
1. Αναζήτηση στοιχείων και επιστροφή αποτελεσμάτων
2. Συγχρονισμό κοινών στοιχείων που επικαιροποιούνται από το αρμόδιο μητρώο
3. Διαδικασία συσχέτισης και διασύνδεσης νέων εγγραφών στα μητρώα
4. Διαδικασία ενημέρωσης για «διαγραφή-απενεργοποίησης» εγγραφών από τα μητρώα».
Επίσης, θα γίνει και η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, όπου προκύψει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Ειδικότερα, νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση της διασύνδεσης των μητρώων ληξιαρχείων και των μητρώων δημοτολογίων, καθώς της ψηφιοποίησης του Μητρώου Αρρένων. Τέλος, θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία του Μητρώου Πολιτών που αφορά τους Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς και τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Οι υφιστάμενες δράσεις πραγματοποιούνται με ίδια μέσα. Οοι διασυνδέσεις των τεσσάρων βασικών εθνικών μητρώων μπορούν να γίνουν με ίδια μέσα και με την υποστήριξη του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Η μελέτη για τον τον προσδιορισμό του μοντέλου διασύνδεσης των περίπου 250 μητρώων που είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο και για τη νομοθετική ρύθμιση της διασύνδεσης αυτής θα γίνει με ίδια μέσα. Το ίδιο ισχύει και την σχετικη νομοθετική ρύθμιση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δράσεις διασύνδεσης των εθνικών μητρώων και της μελέτης / νομοθετικής ρύθμισης θα γίνει με ίδια μέσα και με την υποστήριξη του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα».

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι δράσεις θα εκτελεσθούν με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Οι λειτουργικές διασυνδέσεις των τεσσάρων εθνικών μητρώων θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014. Η εκπόνηση τη μελέτης θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ η νομοθετική ρύθμιση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορισθεί η ομάδα μελέτης, καθώς και οι ομάδες διασύνδεσης των τεσσάρων εθνικών μητρώων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Επιτάχυνση έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου, μέσω της άντλησης στοιχείων από το Εθνικό Δημοτολόγιο
• On-line συμπληρώσεις προσωπικών στοιχείων στα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης
• Αυτοματοποίηση ελέγχων οχημάτων
• Εξάλειψη ανάγκης απογραφών συνταξιούχων
• Εξάλειψη της έκδοσης και απαίτησης πιστοποιητικών-βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
• Προσδιορισμός δυνατότητας ταχείας διασύνδεσης περίπου 150 μητρώων, καθώς και του μοντέλου διασύνδεσης και των υπολοίπων μητρώων.
• Νομοθετική ρύθμιση για την διασύνδεση των μητρώων της χώρας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών ορισμού των απαραίτητων ομάδων εργασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση στον ορισμό των ομάδων εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις του Σχεδίου Δράσεων.

ΓΣ9.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις ενέργειες διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με τα ευρωπαϊκά εμπορικά μητρώα βάσει της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ΓΕΜΗ. Επίσης περιλαμβάνει τη σύνδεση των εμπορικών μητρώων της χώρας.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο της χώρας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενη δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Δεν υπάρχει υφιστάμενη δράση. Ο προϋπλογισμός θα οριστεί από το ΓΕΜΗ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Τα προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η λειτουργική διασύνδεση πρέπει να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2014.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δυνατότητα άμεσης αναταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών μητρώων και του ΓΕΜΗ.
• Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε αντίστοιχες πληροφορίες από τα ελληνικά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου (ΓΕΜΗ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση των διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

-.

ΣΤΟΧΟΣ 10:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΓΣ10.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, γεγονός που θέτει την ουσιαστική βάση και δίνει την σημαντική υποστήριξη για τη λειτουργία μίας ανοιχτής διακυβέρνησης, με διαφάνεια, συνεργατικότητα, συμμετοχικότητα και λογοδοσία.
2. Την ενίσχυση των υποδομών για τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα.
Η διάθεση των ανοικτών δεδομένων θα υποστηρίξει την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεων, δημιουργώντας και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, θα ενισχύσει τις προσπάθειες βελτίωσης της διαφάνειας και του ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Για να συμβεί αυτό, τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών, με μορφή φιλική προς επεξεργασία, με ευελιξία ως προς τη χρήση αδειών χρήσης, καθώς και με συγκεκριμένο φορέα υπεύθυνο για την σωστή τήρηση και συντήρηση της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα οριστεί ομάδα έργασίας για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου.
Η ενίσυχη των υποδομών συναρτάται με την δράση ΒΣ7.1.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση για την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση θα γίνει με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ολοκλήρωση των δράσεων θα γίνει ως εξής:
Δράση 1: Σεπτέμβριος 2014
Δράση 2: Η ολοκλήρωση της δράσης συναρτάται με τη δέσμη δράσεων ΒΣ7.1 που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ορισθεί η ομάδα εργασίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Θεσμικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει τα ανοιχτά δεδομένα.
• Υποδομές που θα φέρουν σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο για τα ανοιχτά δεδομένα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Ταχεία προώθηση των διαδικασιών ορισμού της απαραίτητης ομάδας εργασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση στον ορισμό της ομάδας εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση αυτή έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις ΒΣ7.1 του Σχεδίου Δράσεων.

ΓΣ10.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει την δημιουργία συμμαχιών μεταξύ φορέων ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, θεωρούμενης ως σημαντικού σημείου σύγκλισης και με τις δράσεις και τις ενέργειες Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση του ελέγχου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση. Οι σχετικές δράσεις μπορούν να εκκινήσουν το 2015, όταν θα υπάρχει σαφής εικόνα της προόδου των έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προύπολογισμός θα καταρτισθεί το 2015.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση θα γίνει από τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η δράση θα εφαρμόζεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Δράσης.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με χρήση ΤΠΕ,
• Ενίσχυση συγχρόνως και των δυνατοτήτων ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:Δ. ΚΑΘΕΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 11:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΣ11.1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η ανάδειξη δράσεων / έργων που ανήκουν στους κάθετους τομείς και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της δημιουργίας / βελτίωσης και ορθολογικής αξιοποίησης των απαραίτητων δομικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο την εφαρμογή των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το κριτήριο επιλογής των επιμέρους δράσεων / έργων είναι η ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών για την υλοποίηση των δομικών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση τ ης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δομή Διοίκησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η ανάδειξη δράσεων / έργων που ανήκουν στους κάθετους τομείς και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δημιουργία υποδομής υπολογιστικών κέντρων (data centers) που θα υποστηρίξει την εφαρμογή των τεχνολογιών κυβερνητικού νέφους.
• Βελτίωση της λειτουργικότητας βασικών μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.
• Επέκταση βασικών μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Λειτουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση λειτουργίας της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις και τα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΔΣ11.2: ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης και η αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους, προς όφελος τόσο των φορολογουμένων, όσο και των χρηστών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η καλύτερη διαχείριση μπορεί να επιτευχθεί εφόσον δράσεις / έργα κάθετων τομέων κοινού χαρακτήρα (π.χ. ψηφιοποίηση εγγράφων) επανεξετασθούν και επανασχεδιασθούν επί τη βάσει συνάθροισης απαιτήσεων και της πραγματοποίησής τους μέσω συμβάσεων-πλαίσιο. Επιπλέον, η εκτίμηση των προϋπολογισμών τους θα βασίζεται στα ισχύοντα μοντέλα ανάλυσης κόστους (costing models).

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της καλύτερης διαχείρισης πόρων στη Δημόσια Διοίκηση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δομή Διοίκησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η διαχείριση των δράσεων / έργων κάθετων τομένων κοινού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Εξυπηρέτηση των αναγκών των Δημόσιων Φορέων με την καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
• Ενιαία διαχείριση κοινών αναγκών των Δημόσιων Φορέων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Λειτουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση λειτουργίας της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις και τα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΔΣ11.3: ΕΡΓΑ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων είναι η επιλογή και η ανάδειξη δράσεων / έργων των κάθετων τομέων που η επιτυχής ολοκλήρωση και λειτουργία τους μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για να επεκταθούν και σε άλλους τομείς.
Ως δράσεις / έργα πρωταθλητές νοούνται αυτές οι δράσεις / έργα τα οποία προωθούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε ένα κάθετο τομέα, αλλά η φύση τους και η επιτυχής λειτουργία τους μπορούν να δημιουργήσουν τη δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλους τομείς καθιστώντας τις τελικώς οριζόντιες δράσεις / έργα.
Ουσιαστικά τα έργα αυτά θα αποτελούν σημαντικούς πιλότους για την επίδειξη της ωφέλειας, της εφικτότητας και της βιωσιμότητας σημαντικών δράσεων που θα πρέπει νς επεκταθούν σε όλη την Δημόσια Διοίκησης.
Τα κριτήρια για την επιλογή τους είναι τα επόμενα: βαθμός εξυπηρέτησης των χρηστών (δημοσίων υπαλλήλων, πολιτών ή επιχειρήσεων), δημιουργία ωφελειών στη Δημόσια Διοίκηση, εκτίμηση και δημιουργία οικονομιών κλίμακας, βαθμός εκμετάλλευσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, σύγκριση κόστους συνολικής λειτουργίας σε σχέση με την προκύπτουσα ωφέλεια για την Δημόσια Διοίκηση.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ / ΧΑΜΗΛΟΣ):
Υψηλός. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση τ ης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με προοδευτικό τρόπο και με μέσω τηα απόδειξης της ωφέλειας που δημιοθυργείται από συγκεκριμένα έργα/δράσεις.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δομή Διοίκησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δράση θα εκτελείται με ίδια μέσα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων-πρωταθλητών θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Δεν υπάρχει σχετική δράση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
• Δημιουργία ζήτησης και επέκτασης σε άλλους φορείς λόγω της επιτυχούς εφαρμογής σημαντικών δράσεων
• Μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εξαρχής ανάπτυξη μεεγάλων πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών
• Ταχύτερη ανάπτυξη / επέκταση λόγω απόκτησης της σχετικής γνώσης / εμπειρίας από την πρώτη εφαρμογή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Λειτουργία της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:
• Καθυστέρηση λειτουργίας της Δομής Διοίκησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κίνδυνος αυτός θα αντιμετωπισθεί με ανάληψη ισχυρής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ:

Η δράση έχει συνάφεια με όλες τις δράσεις και τα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • Στην υποενότητα «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» της ενότητας «ΒΣ6.1: Οριστικοποίηση του τρόπου Αυθεντικοποίησης» του «Παράρτημα 1: Λεπτομερής παρουσίαση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σελ. 117) αναφέρεται ότι η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 ενώ στην ενότητα «ΒΣ6.1: Οριστικοποίηση του τρόπου Αυθεντικοποίησης πολιτών» (σελ. 39), καθώς και στον Πίνακα της ενότητας 6.3.2 «Προτεραιοποίηση πραγματοποίησης της δράσης» (σελ. 69-70) αναφέρεται ότι η δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014.
  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η υλοποίηση της εν λόγω δράσης καθώς και της δράσης «ΒΣ6.2 Δημιουργία κατάλληλων υποδομών αυθεντικοποίησης» θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό διότι τα αποτελέσματά της θα είναι χρήσιμα και για τα τρέχοντα εκτελούμενα έργα Δημόσιων Φορέων μεταξύ των οποίων και του Υπουργείου μας στα οποία συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες φορείς κλπ. ώστε να αποφευχθεί η αυθεντικοποίηση των ανωτέρω χρηστών να γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικτυακή πύλη (Portal) του κάθε έργου.

 • Στην υποενότητα «Υφιστάμενη κατάσταση/Προγραμματισμός δέσμης δράσεων» της ενότητας «ΑΣ2.2: Ηλεκτρονικοποίηση Απλοποιημένων λειτουργιών διαδικασιών φορέων της δημόσιας διοίκησης» του «Παράρτημα 1: Λεπτομερής παρουσίαση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι: «Τα έργα της παρούσας περιόδου βρίσκονται υπό καθεστώς εξέτασης, υπό το φως της εξυγίανσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ενώ ως προς τα νέα έργα πραγματοποιείται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2014.».
  Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι στην υποενότητα «Υφιστάμενα/Προγραμματιζόμενα Έργα/Δράσεις» της ίδιας ενότητας αναφέρονται τα έργα του Υπουργείου μας με τίτλο:
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη Διοικητική Δικαιοσύνη
  • Αναβάθμιση υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία, Β’ Φάση
  • e-mediation: ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης
  θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του περιεχόμενου της πρώτης υποενότητας, καθώς για τα τρία πρώτα έργα υπογράφθηκε στις 21/7/2014, 4/7/2014 και 10/1/2014 αντίστοιχα η σχετική σύμβαση έργου και είμαστε σε φάση υλοποίησης με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τον 10ο /2015.
  Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι ο ορθός τίτλος του τρίτου έργου είναι «Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου».
  Τέλος προτείνουμε στα ανωτέρω έργα, λόγω συνάφειας με το σκοπό της ενότητας, να προστεθούν και τα ακόλουθα του Υπουργείου μας με τίτλο:
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης
  • Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια & σωφρονιστικά καταστήματα
  • Ψηφιοποίηση εντύπου αρχείου υποθηκοφυλακείων και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • Στην υποενότητα «Περιγραφή» της ενότητας «ΑΣ2.1: Ανοικτή, Διαφανής και Ασφαλής Διακίνηση Δημοσίων Εγγράφων» του «Παράρτημα 1: Λεπτομερής παρουσίαση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Χρειάζονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μοντελοποίησης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η υποστήριξη από το ΥΔΙΜΗΔ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και την παροχή τεχνογνωσίας για τη μοντελοποίηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ. Ωστόσο, είναι ανέφικτο εάν πρόκειται να εφαρμοστεί και στις περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς ο μεγάλος αριθμός τους (400 περίπου συνολικά) και η γεωγραφική τους διασπορά καθιστούν ανέφικτο τον αναγκαίο συντονισμό εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος. Ιδίως, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τις δράσεις 6&7 (διακίνηση εγγράφων-ψηφιακές υπογραφές), καθώς για τους ανωτέρω λόγους το χρονοδιάγραμμα (12ος/2014) δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί. Πρότασή μας είναι η περαιτέρω ανάλυση του χρονοδιαγράμματος (κεντρική, περιφερειακές υπηρεσίες) ή η διευκρίνιση ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά μόνο την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ.

 • 25 Ιουλίου 2014, 19:01 | Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)

  Στην αναλυτική περιγραφή της δράσης ΑΣ1.1: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, δεν αναφέρεται πουθενά η διαλειτουργική διασύνδεση κατα προτεραιότητα στα 4 εθνικά μητρώα όπως αναφέρεται στην συνοπτική περιγραφή της δράσης σελίδα 21.