Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.1.4 Αλλεξαρτήσεις Δράσεων

Οι αλλεξαρτήσεις (interdependencies) που παρουσιάζονται μεταξύ των δράσεων είναι οι ακόλουθες:
• Αλλεξάρτηση πόρων: η αλλελαξάρτηση αυτή σχετίζεται με την ανταγωνιστική χρήση από τις δράσεις της ίδιας πηγής πόρων. Οι πόροι περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό, τους χρηματικούς πόρους και τον εξοπλισμό.
Παραδείγματα αντίστοιχα είναι τα εξής:
 Ανθρώπινοι πόροι: σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων από μία συγκεκριμένη ομάδα για ένα συγκεκριμένο φορέα
 Χρηματικοί πόροι: χρηματοδότηση από την ίδια πηγή χρηματοδότησης
 Εξοπλισμός: χρήση από διάφορες εφαρμογές του ίδιου εξοπλισμού (π.χ. data center)
Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές δημιουργούν και την άμεση ανάγκη ιεράρχησης των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις.
• Αλληλεξάρτηση προτεραιότητας: μία δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση μίας άλλης δράσης.
Παραδείγματα αντίστοιχα είναι τα εξής:
 Μία δράση προϋποθέτει την ολοκλήρωση άλλης δράσης.
 Μία δράση προϋποθέτει την χρήση προδιαγραφών ή γνώσης που προκύπτει από την πραγματοποίηση μίας άλλης δράσης (ολοκληρωμένη ή όχι), όπως η ανάπτυξη προδιαγραφών και πολιτικής για την Δημόσια Πληροφορική.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
• Τα έργα καταλύτες δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις σχετικές με την πραγματοποίησή τους.
• Οι υπόλοιπες δράσεις ως προς την χρονική τους εκτέλεση και υπό το φως των επί του παρόντος υφιστάμενων πληροφοριών δεν παρουσιάζουν πρόβλημα αλληλεξάρτησης που να δημιουργεί καθυστερήσεις. Οι μόνες συσχετίσεις που παρουσιάζονται στην διετία 2014-2015 οφείλονται στην ανάγκη κατάρτισης μελετών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
• Το θέμα των εξαρτήσεων / επικαλύψεων / επαναλήψεων που μπορούν να παρουσιαστούν στο φυσικό αντικείμενο των έργων θα εξετάζεται από την Δομή Διοίκησης, στο σύνολο των έργων οριζόντιου και κάθετου χαρακτήρα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών λήψης σχετικών προτάσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.