Σχέδιο Δράσης OGP OGP

ΑΣ1.3: Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σκοπός
Ο σκοπός της δέσμης δράσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών που δημιουργούν αξία στους χρήστες, καθώς και η βελτίωση των διαδικασιών πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συμμόρφωση με τις Γενικές Αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαλει-τουργι-κότηταΣυμμόρ-φωση ή Αιτιολό-γησηΕνοποίησηΕξοικονόμηση – Μη επανάληψηΜοναδι-κή Καταχώ-ρηση Δεδομέ-νωνΕφικτότητα – Βιωσιμότη-ταΔιαφάνεια – Ανάκτηση Εμπιστοσύ-νηςΠροσβασι-μότηταΑσφάλεια – ΙδιωτικότηταΣυμμετοχή Πολιτών

 

Χ

 

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Συνοπτική Περιγραφή
Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων μέτρησης μέσω κατάλληλων δεικτών/διαδικασιών αξιολόγησης της στάθμης ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Δημιουργία των απαιτούμενων δομών δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου Δράσης και θα αποτελούν βάση για σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών / διορθωτικών / βελτιωτικών ενεργειών
3. Δημιουργία βάσης για την αξιολόγηση έργων επιμέρους φορέων και την πιθανή ανακήρυξή τους σε έργα – πρωταθλητές (Champion Projects) που θα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους Φορείς
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Η ολοκλήρωση της Δράσης 1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων μέτρησης μέσω κατάλληλων δεικτών/διαδικασιών αξιολόγησης) θα γίνει μέχρι το τέλος του 2014, ενώ οι υπόλοιπες δράσεις θα εφαρμόζονται συνεχώς σε ετήσια βάση.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
• Η ύπαρξη ενός συμφωνημένου αντικειμενικού τρόπου για την μέτρηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποτελεί σημαντικό στοιχείο βελτίωσης της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το κράτος.