Άρθρο 36-Υποβολή αναφορών και τιμολόγηση

Άρθρο 36
Υποβολή αναφορών και τιμολόγηση (Άρθρο 27 Οδηγίας)
1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρακολουθεί τη χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, τα οποία εκπροσωπεί εν όλω ή εν μέρει, από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, στους οποίους έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώματα αυτά. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα αναφορές σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά με την πραγματική χρήση των έργων αυτών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη χρήση μίας τουλάχιστον μεθόδου υποβολής αναφορών, η οποία λαμβάνει υπόψη προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών σε κλειστό μορφότυπο, αν ο οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών μέσω βιομηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη χρήση τουλάχιστον ενός μορφότυπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο. Το τιμολόγιο ορίζει τα έργα και τα δικαιώματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εν όλω ή εν μέρει, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 33, και τις αντίστοιχες πραγματικές χρήσεις, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών και τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την παροχή των πληροφοριών αυτών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αρνηθούν να αποδεχθούν το τιμολόγιο εξαιτίας του μορφοτύπου του, εάν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χρησιμοποιεί βιομηχανικό πρότυπο. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό για λόγους που οφείλονται στον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας. Η συχνότητα υποβολής τής ως άνω αναφοράς καθορίζεται συμβατικά αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως. 5. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών επαρκείς μηχανισμούς προκειμένου αυτοί να μπορούν να αμφισβητήσουν την ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας λαμβάνει τιμολόγια από έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραμμικά δικαιώματα επί του ίδιου μουσικού έργου.