Άρθρο 30-Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας

Άρθρο 30
Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας (Παράρτημα Οδηγίας)
1. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής: α) Οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του οικονομικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών. β) Έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους. γ) Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22. δ) Περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. ε) Πληροφορίες για τυχόν άλλα νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. στ) Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς. ζ) Τις οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. η) Ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του παρόντος. 2. Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας: α) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων, από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέμονται σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο). β) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων δαπανών, ββ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογισθούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών μόνο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα έσοδα από τα δικαιώματα ή με τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 και το άρθρο 18, γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών,
εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση των δικαιωμάτων, στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο οικονομικό έτος, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, και σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών.
γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης, ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης, γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης, δδ) του συνολικού εισπραχθέντος ποσού που δεν έχει ακόμη αποδοθεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους, κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, εε) του συνολικού αποδοθέντος ποσού που δεν έχει ακόμη διανεμηθεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, στστ) σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τους λόγους της καθυστέρησης, ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών.
δ) Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων εκ δικαιωμάτων που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό, γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό, δδ) των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37.
3. Πληροφορίες που παρέχονται στην ειδική έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 29: α) Τα ποσά που δαπανώνται για τους σκοπούς κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους με κατανομή ανά είδος σκοπού και για κάθε είδος σκοπού με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης. β) Επεξήγηση της χρήσης των εν λόγω ποσών και των αποδεκτών τους, με κατανομή ανά είδος σκοπού συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης αναφορικά με τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

  • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:00 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

    Άρθρο 30 Έκθεση διαφάνειας

    Πολύ σημαντική η ρύθμιση που προβλέπει τη δημοσίευση αναλυτικών οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ένας ΟΣΔ
    Στην παρ.2 (α) προβλέπεται η αναλυτική ενημέρωση για τα έσοδα του ΟΣΔ χωρίς όμως να γίνεται διάκριση μεταξύ τιμολογηθέντων και εισπραχθέντων εσόδων. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη διότι σε πολλές περιπτώσεις τιμολογηθέντα έσοδα δεν εισπράττονται, γίνονται επισφαλή λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών, ενώ ο ΟΣΔ παρακρατεί δικαιώματα επ αυτών.