ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -Άρθρο 44 Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Άρθρο 44
Εναλλακτική επίλυση διαφορών
(Άρθρο 34 Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45 οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων ή των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993 μπορούν, αν το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να υπάγονται σε διαμεσολάβηση του ΟΠΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 ή σε διαιτησία, στην οποία εφαρμόζονται αναλογικά τα α. 867επ ΚΠολΔ. 2. Σε διαμεσολάβηση του ΟΠΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 ή σε διαιτησία μπορούν να υπάγονται, επίσης, διαφορές που σχετίζονται με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων και, ιδίως: α) διαφορές με υφιστάμενο ή δυνητικό πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 22, 34, 35, και 36, β) διαφορές με έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 34 έως 40 και γ) διαφορές με άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 34 έως 39. 3. Για τη διαμεσολάβηση του ΟΠΙ εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τη διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010, όπως κάθε φορά ισχύει και καταβάλλεται υπέρ του Ο.Π.Ι τέλος εξακοσίων (600) ευρώ. Το τέλος αυτό προκαταβάλλεται της διαδικασίας και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.

  • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:03 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

    Σχόλιο στην παρ. 1:
    Με βάση τα σχόλια υπό τα άρθρ. 22 και 23, αλλά και του 45 κατωτέρω, η επιφύλαξη θα πρέπει να αφορά τον αριθμό που θα έχει το άρθρ. 45 μετά την αναρίθμησή του.