Άρθρο 21-Διανομή δικαιωμάτων και κρατήσεις βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας

Άρθρο 21
Διανομή δικαιωμάτων και κρατήσεις βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας
(Άρθρο 15 Οδηγίας)
1. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν προβαίνει σε άλλες κρατήσεις πέραν των εξόδων διαχείρισης επί των εσόδων από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει της σύμβασης αμοιβαιότητας ή επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από δικαιώματα, εκτός εάν ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης αμοιβαιότητας συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να τηρήσει την προθεσμία αυτή. Ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή, σε περίπτωση που έχει ως μέλη νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους, τα μέλη αυτά διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) μήνες από την είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα μέλη του να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.