Άρθρο 50-Είσπραξη προστίμου

Άρθρο 50 Είσπραξη προστίμου
Η υπουργική απόφαση επιβολής προστίμου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΠΙ.