ΜΕΡΟΣ II -Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 56 που λειτουργούν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου οφείλουν να προβούν σε όλες τις κατά τον παρόντα νόμο απαιτούμενες αλλαγές και να προσκομίσουν στον ΟΠΙ τροποποιημένο καταστατικό τους μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016. Μέχρι τότε τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν νόμιμα. Μετά την παρέλευση τής ως άνω προθεσμίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο. 2. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που λειτουργούν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου οφείλουν να προβούν σε όλες τις κατά τον παρόντα νόμο απαιτούμενες αλλαγές και στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 γνωστοποίηση μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016. Η μη συμμόρφωση και η μη γνωστοποίησή τους εντός της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τη διαδικασία του δέκατου τρίτου κεφαλαίου. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να ενημερώσει για τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 όλους τους δικαιούχους που του έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση ή/και προστασία των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 2016. 4. Η πρώτη εκπλήρωση της υποχρέωσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 πραγματοποιείται μετά τις 10 Οκτωβρίου 2016. 5. Η πρώτη εκπλήρωση της υποχρέωσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27 πραγματοποιείται μετά τις 10 Οκτωβρίου 2016. 6. Η πρώτη εκπλήρωση της υποχρέωσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 πραγματοποιείται το 2017 και αφορά στο έτος χρήσης 2016. Μέχρι τότε συνεχίζουν να ισχύουν για τον έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2121/1993. 7. Η πρώτη εκπλήρωση της υποχρέωσης των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 31 και των μελών του εποπτικού συμβουλίου της τρίτης παραγράφου του άρθρου 10 για την υποβολή ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών πραγματοποιείται μετά τις 10 Οκτωβρίου 2016. 8. Οι υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του άρθρου 46 συλλογικές συμβάσεις μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν, έστω και αν δεν έχουν συνυπογράψει όλες οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαπραγμάτευση για αυτές. Η διαδικασία του άρθρου 46 δεν συνιστά λόγο καταγγελίας των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:54 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις

  Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις που θα διασφαλίζουν μία ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο νέο πλαίσιο και παράλληλα ρυθμίσεις για την περίπτωση που ένας ΟΣΔ ή μια ανεξάρτητη οντότητα με δεσπόζουσα θέση αρνείται να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο. Εκτιμούμε ότι η ρύθμιση για την δεύτερη περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική, αφού προβλέπεται η ανάκληση της αδείας του οσδ χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη διαδικασίας για μία ομαλή συνέχιση έστω και από άλλον ΟΣΔ. Επαναλαμβάνουμε ότι η διακοπή λειτουργίας ενός ΟΣΔ είναι αφενός καταστροφική για τους δικαιούχους δημιουργούς και καλλιτέχνες αφού αυτοί θα στερηθούν το εισόδημά τους – ενδεχομένως για πολλά χρόνια που θα απαιτηθούν μέχρι την σύσταση και ανάπτυξη νέου οσδ και αφετέρου για τους χρήστες που δεν θα μπορούν να νομιμοποιηθούν και θα κινδυνεύουν από αγωγές και μηνύσεις μεμονωμένων δημιουργών. Προτείνουμε στην περίπτωση αυτήν να μην ανακαλείται η άδεια του ΟΣΔ αλλά να διορίζεται ο επίτροπος του άρθρου 53 με το ειδικότερο έργο να φροντίσει για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο εφόσον συμπράττουν οι ιδιοκτήτες του ΟΣΔ ή ΑΟΔ διαφορετικά να φροντίσει για την ομαλή μεταφορά των συμβάσεων του ΟΣΔ ή ΑΟΔ με τους δικαιούχους και τους χρήστες καθώς και των σχετικών εγγράφων – βάσεων δεδομένων κλπ σε νέο ΟΣΔ που θα πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

 • ΑΡΘΡΟ 57

  Το νομοσχέδιο, πέρα από τις υποχρεώσεις των ΟΣΔ, που ο χρόνος υλοποίησής τους προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρο 57, προβλέπει και άλλες υποχρεώσεις που απαιτούν χρόνο για την υλοποίηση τους και δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν έως την ψήφισή του αλλά ούτε και μέχρι την 10-10-2016 . Προτείνουμε λοιπόν οι ΟΣΔ να έχουν μέχρι την 1-1-2017 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που αφορούν:

  α) στη δημιουργία μητρώων μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων (άρθρο 17 παρ. 2 εδ. γ),
  β) στην οικονομική προετοιμασία για τον σχηματισμό διαχειριστικών εξόδων ποσοστού 20% επί των των ακαθάριστων εσόδων (Άρθρο 18 παρ. 3),
  γ) τη διανομή στους δικαιούχους των ποσών που εισπράχθηκαν στις χρήσεις έως την 31-12-2014 (άρθρο 19 παραγ.2),
  δ) τη διανομή στους δικαιούχους ΟΣΔ βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας των ποσών που εισπράχθηκαν στις χρήσεις έως την 31-12-2014 (άρθρο 21 παρ.2),
  ε) την προετοιμασία και τη δημιουργία απαραίτητων δομών εντός των οργανισμών για την ηλεκτρονική επικοινωνία τους με τους χρήστες ( (άρθρο 22 παρ. 6),
  στ) την επεξεργασία διαδικασιών και προτύπων εγγράφων για την υποβολή καταγγελιών από πλευράς των μελών τους (Άρθρ. 42 παρ.1),
  ζ) την ανάρτηση των απαραίτητων στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των κατά τα ως άνω καταγγελιών (Άρθρ. 42 παρ.2),
  η) τη δημιουργία απαραίτητων δομών για την ηλεκτρονική επικοινωνία τους με τους δικαιούχους (Άρθρ. 13 παρ.3).

  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η υποχρέωση των ΟΣΔ για κοινοποίηση στον Ο.Π.Ι. των αμοιβολογίων τους (Άρθρο. 23 παρ. 2) θα ισχύσει μετά από τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (διαφορετικά θα υπάρχει κίνδυνος μόλις τεθεί σε ισχύ ο νόμος οι χρήστες να επικαλούνται τη μη ανάρτηση των αμοιβολογίων στον ΟΠΙ και να διακόψουν τις πληρωμές).

  Περαιτέρω η προσαρμογή στο νέο πλαίσιο που ρυθμίζει ο νόμος θα πρέπει να γίνει με ευρύτατες τροποποιήσεις του καταστατικού των οσδ. Πολλοί οσδ έχουν εκατοντάδες μέλη και παράλληλα λόγω της νομικής τους μορφής αυστηρές απαιτήσεις απαρτίας για την τροποποίηση καταστατικού. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη που θα παρέχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων των καταστατικών των ΟΣΔ χωρίς προυποθέσεις αυξημένης απαρτίας και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή των οσδ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:55 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 57 (Μεταβατικές διατάξεις)
  Η διάταξη προβλέπει ως προθεσμία εντός της οποίας οι ΟΣΔ και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 56 οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες αλλαγές και να προσκομίσουν στον ΟΠΙ τροποποιημένο καταστατικό τους την 10η Οκτωβρίου 2016. Η προθεσμία αυτή κρίνεται πολύ σύντομη. Εάν υποτεθεί, ότι ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ κοντά στην ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας ενσωμάτωσης, που είναι ως γνωστόν η 10η Απριλίου 2016, είναι φανερό, ότι ο χρόνος που απομένει δεν είναι επαρκής για την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων αλλαγών. Προτείνεται ως εκ τούτου η παράταση της προθεσμίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 • Γενικό σχόλιο: Πολύ σύντομη η προθεσμία προσαρμογής. Προτείνεται η 1/1/2017, καθώς το ζήτημα προσαρμογής ή όχι στις διατάξεις του νόμου, εξαρτάται από την πλήρωση προϋποθέσεων, αμφίβολης ερμηνείας και εφαρμογής στην πράξη.

  Σχόλιο επί της παρ. 1 εδ. β΄:
  Θα πρέπει να συμπληρωθεί εν προκειμένω, «εφόσον δεν υφίσταται ουσιώδης ή τυπικός λόγος καθυστέρησης της προσαρμογής» ή αυτή οφείλεται «σε γεγονός που δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής του ΟΣΔ».

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 20:31 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο στην παρ. 5: Έως πότε?
  Σχόλιο στην παρ. 7: Έως πότε?