ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-Άρθρο 58

Άρθρο 58
To άρθρο 46 του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου, καθορίζονται για το σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων μνημείων, μουσείων ή μεμονωμένα για σημαντικούς χώρους, μνημεία ή μουσεία: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις επίσκεψης του κοινού σε αυτούς, β) οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιούνται σε αυτούς, συμβατές με το χαρακτήρα τους ως μνημείων, προστατευόμενων χώρων ή μουσείων και γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το όργανο ή τα όργανα χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ή για την παραχώρηση της χρήσης ενός ή περισσότερων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων, μνημείων, μουσείων. Η σχετική άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι τέλους που καταβάλλεται στο Τ.Α.Π.Α. Ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος μπορεί να είναι και ανασκαφικός χώρος, ορίζεται αυτός που ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας για την ανάδειξη και προβολή του. Ένας αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρίζεται ως οργανωμένος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του τέλους που καταβάλλεται για την παραχώρηση της χρήσης των μουσείων, μνημείων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που ανήκουν στο Δημόσιο και υπάγονται στην προστασία του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για την παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω για εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη μουσείων, μνημείων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που ανήκουν στο Δημόσιο και υπάγονται στην προστασία του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γενικοί όροι και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του ως άνω αντιτίμου.
4. Η Υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση των ειδικών επιστημόνων, στους οποίους χορηγεί σχετική άδεια, σε κινητά μνημεία που βρίσκονται σε δημόσια μουσεία και αποθηκευτικούς χώρους υπό την εποπτεία της, με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά τα μνημεία και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.3028/2002 (Α’ 153) ως προς τα δικαιώματα δημοσίευσης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου, καθορίζονται για φορείς ή πρόσωπα πλην των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Τ.Α.Π.Α. οι όροι, οι προϋποθέσεις, το όργανο ή τα όργανα και η διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό αντιγράφων ή απεικονίσεων μνημείων, που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, είτε κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Η σχετική άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι τέλους που καταβάλλεται στο Τ.Α.Π.Α. Η παραγωγή εκμαγείων πραγματοποιείται μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Τ.Α.Π.Α.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του τέλους της προηγούμενης παραγράφου, οι διαδικασίες και ο τρόπος είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γενικοί όροι και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους, όταν η άδεια της παραγράφου 5 χορηγείται για μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.»