Άρθρο 35-Ακρίβεια των πληροφοριών

Άρθρο 35
Ακρίβεια των πληροφοριών
(Άρθρο 26 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών να ζητούν διόρθωση των δεδομένων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 34, όταν τέτοιοι δικαιούχοι, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών πιστεύουν βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι οι πληροφορίες ή τα δεδομένα είναι ανακριβή όσον αφορά στα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων. Οι μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι καθίστανται γνωστοί στους τρίτους μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού, προβλέπουν που απευθύνεται το σχετικό αίτημα, τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο απάντησης. Σε περίπτωση που ένα αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και αρνηθεί τη διόρθωση, ο αιτών τη διόρθωση των δεδομένων ή των πληροφοριών μπορεί να κοινοποιήσει το αίτημά του, τα όποια συνοδευτικά στοιχεία και την αρνητική απάντηση στον ΟΠΙ, ο οποίος αν κρίνει αντίθετα από τον οργανισμό, απευθύνει σχετική σύσταση σε αυτόν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε διόρθωση των δεδομένων ή πληροφοριών. Στην περίπτωση που ο οργανισμός δεν προβεί στη σχετική διόρθωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις του δέκατου τρίτου κεφαλαίου.
2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να παρέχει στους δικαιούχους, των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμβάνονται στο μουσικό του ρεπερτόριο και στους δικαιούχους που του ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραμμικών τους δικαιωμάτων επί μουσικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 40, τα μέσα ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών σχετικά με τα μουσικά έργα τους, τα δικαιώματά τους επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για τις οποίες οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισμό. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τυχόν προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή πρακτικές που αφορούν στην ανταλλαγή δεδομένων που αναπτύσσονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και επιτρέπουν στους δικαιούχους να καθορίζουν το μουσικό έργο, εν όλω ή εν μέρει, τα επιγραμμικά δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και τις επικράτειες, για τις οποίες εξουσιοδοτούν τον οργανισμό. 3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης εφαρμόζει, επίσης, την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε σχέση με τους δικαιούχους των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο τού εξουσιοδοτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.