Άρθρο 66

Άρθρο 66
Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 , «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(EEL 156/16.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005( Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθμόν 5, ως ακολούθως:
«Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίων τεχνικών έργων υπό την έννοια του Ν. 3669/2008, όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄), γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του και δ) τη μελέτη και δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου».