Άρθρο 49-Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 49 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
1. H παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 διαπιστώνεται από τον ΟΠΙ, μετά από σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας ή εντολής του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Η έρευνα του ΟΠΙ μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, ο οποίος διατάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με δαπάνη του ελεγχόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να καταβάλει τη δαπάνη αυτή ή να την καταβάλει άμεσα, η δαπάνη καταβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ελεγχόμενου οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας από τον ΟΠΙ ή/και του ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ο οργανισμός υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ΟΠΙ ή/και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αμελλητί οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τον ΟΠΙ ή/και τους ορκωτούς.
3. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ΟΠΙ ή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΙ, αφού διαπιστώσει την παράβαση μετά τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας, συντάσσει έκθεση, την οποία κοινοποιεί στον ελεγχόμενο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καλώντας τον να άρει την παράβαση εντός εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη άρσης της παράβασης ο ΟΠΙ καλεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε ακρόαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 ΚΔΔ (ν. 2690/1999). Μετά την ακρόαση ο ΟΠΙ διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισμού την έκθεση παράβασης και τις απόψεις του ελεγχόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και υποβάλλει την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 γνώμη του.
5. Κατά της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής όσο και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης . Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 • ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ. 2

  Οι ΟΣΔ δεν είναι δυνατόν ως ελεγχόμενοι να φέρουν το κόστος του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, ο οποίος έλεγχος διατάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:47 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 49 παρ. 2 του Νομοσχεδίου
  Η διάταξη με την οποία ορίζεται ότι «…Η έρευνα του ΟΠΙ μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, ο οποίος διατάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με δαπάνη του ελεγχόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης…» είναι εκτός των απαιτήσεων της Οδηγίας και καταχρηστικού περιεχομένου, διότι σε περίπτωση σειράς αυθαίρετων ελέγχων, πιθανά ακόμη και υποκινούμενων από τρίτους, οι οργανισμοί θα αντιμετωπίσουν μετά βεβαιότητας πρόβλημα υπερβάσεως της «οροφής» του ποσού των διαχειριστικών δαπανών τους, αφού οι έλεγχοι θα είναι απρογραμμάτιστοι και οι ενδεχόμενα πραγματοποιηθείσες διανομές δικαιωμάτων δεν θα επιτρέπουν ούτε πληρωμή των ελεγκτών ούτε και διανομή μελλοντικών δικαιωμάτων στα μέλη τους, καθώς αυτά θα παρακρατούνται από το ΥΠΠΟ.
  Προτείνεται η συμπλήρωση της διάταξης:
  (ι) με πρόβλεψη δυνατότητας διενέργειας ενός ελέγχου κατ’έτος από τον ΟΠΙ σε βάρος κάθε οργανισμού και
  (ιι) με πρόβλεψη καταβολής του κόστους της έρευνας και του ελέγχου αποκλειστικά από το ΥΠΠΟ σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση του οργανισμού που θα δύναται να επισύρει επιβολή προστίμου άνω των 10.000 ευρώ, κατ’αναλογίαν υπολογισμού του, σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν ως άνω για τη συμπλήρωση του άρθρου 47 του Νομοσχεδίου
  Η απαίτηση αναλογικότητας βασίζεται και στο άρθρο 36 παρ. 3 της προς ενσωμάτωση Οδηγίας

 • Σχόλιο επί της παρ. 2:
  Δεν υπάρχει επαρκής δικαιολόγηση της επιβάρυνσης του ΟΣΔ με τη δαπάνη του ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. Δεν είναι σαφές πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ο ΟΠΙ θα ερευνά για τη διαπίστωση παραβάσεων του άρθρου 47§1. Η δε γενική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 47§1 «σε περίπτωση παράβασης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του νόμου 2121/1993», χωρίς να επισημαίνονται ορισμένες διατάξεις, η σοβαρότητα των οποίων θα οδηγεί σε αντίστοιχη διαβάθμιση των κυρώσεων, κρίνεται ανεπαρκής.