Άρθρο 48-Αναπροσαρμογή προστίμου

Άρθρο 48 Αναπροσαρμογή προστίμου
Το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση του Ο.Π.Ι.