Άρθρο 14-Άδειες μη εμπορικής χρήσης

Άρθρο 14
Άδειες μη εμπορικής χρήσης (Άρθρο 5 παρ. 3 Οδηγίας)
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν κανονισμό αδειών μη εμπορικής χρήσης που προβλέπει τους όρους βάσει των οποίων οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών.

  • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:00 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

    Άρθρο 14 (Άδειες μη εμπορικής χρήσης)
    Εγείρεται εύλογα το ερώτημα, τι εμπίπτει στην έννοια της «άδειας μη εμπορικής χρήσης». Ο όρος είναι ασαφής, επιτρέποντας την άσκηση πιέσεων από ισχυρούς χρήστες σε ασθενείς δημιουργούς, ώστε να αποσύρουν προς ατομική διαχείριση τα δικαιώματά τους, υπό το πρόσχημα της χορήγησης άδειας μη εμπορικής χρήσης. Επιβάλλεται όπως η αιτιολογική έκθεση του νόμου καταστήσει τουλάχιστον σαφές, ότι η έννοια της «άδειας μη εμπορικής χρήσης» θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ερμηνεύεται στενά.

  • Είναι υποχρεωτικό αυτό; Δεν προβλέπεται ως τέτοιο από την Οδηγία. Θα πρέπει να μπει η λέξη «δύνανται».