Άρθρο 34-Διαφάνεια πληροφοριών

Άρθρο 34
Διαφάνεια πληροφοριών
(Άρθρο 25 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων παρέχει βάσει δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής, σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί και σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με ηλεκτρονικά μέσα, ενημερωμένες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται: α) τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα, β) τα εκπροσωπούμενα δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και γ) οι καλυπτόμενες επικράτειες. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να λάβει εύλογα μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, τον έλεγχο της επαναχρησιμοποίησής τους και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.