Άρθρο 40-Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες

Άρθρο 40
Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες (Άρθρο 31 Οδηγίας)
Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό έως τις 10 Απριλίου 2017, οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων μπορούν να τα ανακαλέσουν από τον οργανισμό αυτό για τον σκοπό χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες, χωρίς να χρειάζεται να ανακαλέσουν τα επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών τους έργων για τον σκοπό χορήγησης μονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές άδειες για τα επιγραμμικά τους δικαιώματα είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου που έχουν σχετικά εξουσιοδοτήσει είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Η έγγραφη προειδοποίηση των έξι (6) μηνών της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται και στο παρόν άρθρο