Άρθρο 41-Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 41
Ειδικές ρυθμίσεις (Άρθρο 32 Οδηγίας)
1. Oι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπερισχύουν των υπολοίπων, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όταν χορηγούν με βάση την προαιρετική συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, πολυεδαφική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου να κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά του προγράμματα ταυτόχρονα με την αρχική εκπομπή τους ή μετά από αυτήν, καθώς και κάθε επιγραμμικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των προεσπισκοπήσεων που παράγονται από ή για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική εκπομπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων του.