Άρθρο 29-Ετήσια έκθεση διαφάνειας (Άρθρο 22 Οδηγίας)

Άρθρο 29
Ετήσια έκθεση διαφάνειας (Άρθρο 22 Οδηγίας)

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή οφείλει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας μαζί με την ειδική έκθεση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για κάθε οικονομικό έτος το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών μετά το τέλος αυτού. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30. 3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στα στοιχεία ζ) και η) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Η έκθεση ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιφυλάξεων, δημοσιεύεται εν όλω στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.
4. Διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν.

  • Γενική παρατήρηση επί του άρθρου 29:
    Η διάταξη αυτή, όπως και η προηγούμενη οδηγεί σε διόγκωση του διαχειριστικού κόστους, και μάλιστα δυσανάλογα σε σχέση με τις ΑΟΔ (ά. 32 του παρόντος), για τις οποίες δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση. Η άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το παράλογο να αυξάνονται τα κόστη ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΟΣΔ, έναντι μιας ΑΟΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου εξ ορισμού δεν υπάρχουν οι περιορισμοί των κρατήσεων του άρθρου 18 του παρόντος.