Άρθρο 26-Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας

Άρθρο 26
Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας
(Άρθρο 19 Οδηγίας)
Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης και με ηλεκτρονικά μέσα, στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης αμοιβαιότητας, για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβαιότητας. β) Τυχόν έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. γ) Τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης. δ) Τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18. ε) Πληροφορίες για τη χορήγηση ή μη αδειών σε σχέση με τα έργα και άλλα ζητήματα που προβλέπονται στη σύμβαση αμοιβαιότητας.
στ) Αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης αμοιβαιότητας.