ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Άρθρο 17 Έσοδα από δικαιώματα

Άρθρο 17
Έσοδα από δικαιώματα (Άρθρο 11 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επιδεικνύει επιμέλεια όσον αφορά στη συλλογή και στη διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα. Στα έσοδα από δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα αυτά. Για τον σκοπό αυτό οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να διατηρούν κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων παρέχονται, επίσης, από τους δικαιούχους και τους χρήστες και ελέγχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί χωριστά στους λογαριασμούς του: α) έσοδα από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα και β) τυχόν ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους πλην της διανομής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κράτησης ή συμψηφισμού των εξόδων διαχείρισης ή οι περιπτώσεις χρήσης εσόδων από δικαιώματα ή τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 9. 4. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, το πράττει με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί, σύμφωνα με τη γενική επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε) και θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και λαμβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες: α) Όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων. β) Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. γ) Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του.

  • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:15 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

    Άρθρο 17

    Πολύ σωστά προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 2 ότι θα πρέπει κάθε ΟΣΔ να κάνει διάκριση μεταξύ των εσόδων του ΟΣΔ που ανήκουν στους δημιουργούς και των εσόδων του ΟΣΔ από την προμήθεια (για έξοδα διαχείρισης) επί των εσόδων των δημιουργών.Κατά την γνώμη μας δεν αρκεί απλώς η χωριστή λογιστική παρακολούθηση αλλά θα πρέπει τα έσοδα αυτά να τηρούνται και σε χωριστούς λογαριασμούς (τόσο λογιστικά όσο και πραγματικά).

  • 21 Ιανουαρίου 2016, 11:18 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

    ΝΑ ΛΕΙΦΘΗ ΥΠΟΨΙΝ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΕ Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΈΣΟΔΆ ΤΟΥ ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΌΛΟΙ ΝΑ ΜΠΑΊΝΟΥΝ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΤΣΟΥΒΆΛΙ