Άρθρο 20-Έσοδα από δικαιώματα βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας

Άρθρο 20
Έσοδα από δικαιώματα βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας (Άρθρο 14 Οδηγίας)
Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος δικαιούχων, των οποίων τα δικαιώματα διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας, ιδίως σε σχέση με τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.