Άρθρο 59-Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης

Άρθρο 59

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης

1. Παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δια της οποίας αναλαμβάνεται η υποχρέωση προς καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως, για απώλειες ή φθορές, που είναι δυνατόν να προκληθούν σε αρχαιότητες, έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, κινητά μνημεία, τα οποία: α. Εκτίθενται, μεμονωμένα ή ως μέρος συνόλου, δυνάμει συμβάσεων προσωρινού ή μακροχρόνιου δανεισμού από αλλοδαπά μουσεία ή από φορείς της αλλοδαπής, σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα, στην ημεδαπή, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και από ημεδαπά δημόσια μουσεία, ή/και από μουσεία ιδρυθέντα διά νόμου, ή β. Εκτίθενται σε περιοδικού χαρακτήρα εκθέσεις, στην αλλοδαπή, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και από μουσεία της περίπτωσης α, και εφόσον σωρευτικώς: γ. Οι εκθέσεις των περιπτώσεων α’ ή β’ έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ή ιστορική αξία ή αποσκοπούν στην προβολή του Ελληνικού πολιτισμού ή, ακόμη, αποβλέπουν στην εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. 2. Η εγγύηση της παραγράφου 1 παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος, η οποία αποφαίνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις τις παραγράφου 1 και οι όροι του Κανονισμού της παραγράφου 3 του παρόντος. 3. Προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης της παραγράφου 1 είναι η κατάρτιση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Γενικού Κανονισμού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Εκθεμάτων, για τα εκθέματα του παρόντος νόμου, με τον οποίο καθορίζονται, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης της παραγράφου 1, όπως ιδίως η διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης, οι κίνδυνοι και οι περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς, η επέλευση των οποίων γεννά υποχρέωση αποζημίωσης, οι λόγοι και περιπτώσεις απαλλαγής από την ανωτέρω υποχρέωση, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών σε περίπτωση αμφισβήτησης του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι προδιαγραφές ασφαλείας, όπως ιδίως οι όροι συσκευασίας, αποσυσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης, επιθεώρησης, διαμόρφωσης ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών, πυρασφάλειας και συστημάτων φύλαξης και συναγερμού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. 4. Στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος επιτρέπεται να τίθενται και πρόσθετοι όροι, πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στο Γενικό Κανονισμό Προδιαγραφών Ασφαλείας, για την πληρέστερη προστασία των εκθεμάτων.
5. Για τις εγγυήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, προβλέπεται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό αυτοτελής Κωδικός Αριθμός Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το ύψος της ετήσιας δαπάνης, που εγγράφεται στον ανωτέρω Κωδικό καθορίζεται ύστερα από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος, η οποία διατυπώνεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους, με βάση την αποτίμηση της αξίας των εκθεμάτων των εκθέσεων, οι οποίες διοργανώνονται το επόμενο έτος. 6. Για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την εγγύηση της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και για τον καθορισμό του ύψους αυτής, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος, η οποία αποφαίνεται για την έκταση της φθοράς και το ύψος του ποσού της αποζημίωσης, που αναλογεί για την αποκατάστασή της, καθώς και για το ύψος του ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εκθέματος.
7. Η καταβολή της αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό, που έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο αυτοτελή Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει αναληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. 8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία συντίθεται από :
α. Το Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μουσείων
γ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
δ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού ε. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
στ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
ζ. Υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Υπουργό.
και δύο (2) πρόσωπα με εμπειρία στον τομέα συντήρησης και διοργάνωσης εκθέσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η γραμματειακή υποστήριξή της.
9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφορά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή από 1ης Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.