Άρθρο 63

Άρθρο 63
1. Στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

10. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9».

2. Κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή/και ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, σε προγράμματα σπουδών ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρίζεται και αξιολογείται στο πλαίσιο του ν.3328/2005 (Α’ 80), μόνο εφόσον έχει γίνει σε εξάμηνο όχι ανώτερο από τα ισχύοντα στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής.