ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -Άρθρο 54-Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 54 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 37 Οδηγίας)

1. Ο ΟΠΙ απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αίτηση για πληροφορίες που υποβάλλει αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και η οποία αφορά σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, και ιδίως σχετικά με τις δραστηριότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 2. Όταν ο ΟΠΙ θεωρεί ότι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ο οποίος όμως ασκεί δραστηριότητες εντός της ελληνικής επικράτειας, ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συνοδεύονται με αίτηση προς την αρχή για να λάβει κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στην περίπτωση που ο ΟΠΙ λάβει αντίστοιχες πληροφορίες ή/και αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια αλλά δραστηριοποιείται σε αυτό το κράτος μέλος παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στην αρχή αυτή εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αίτησης.
3. Ο ΟΠΙ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να υποβάλλει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ζητήματα στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει του άρθρου 41 της Οδηγίας 2014/26.