Άρθρο 55-Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 55
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 42 Οδηγίας)
1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του νόμου 2472/1997. 2. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να σέβεται τις βασικές αρχές της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους λόγους για τους οποίους αυτά δίνονται και όχι για άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται στοιχεία των μελών για διαφημιστικούς σκοπούς.