Άρθρο 13-Εισδοχή μέλους

Άρθρο 13
Εισδοχή μέλους (Άρθρο 6 Οδηγίας)

1. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δέχεται ως μέλη δικαιούχους και νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων, εφόσον πληρούν τους όρους εισδοχής, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι εισδοχής περιλαμβάνονται στο καταστατικό και στη σύμβαση ανάθεσης και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης απορρίψει το αίτημα εισδοχής, οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή εξήγηση των λόγων της απόφασής του. 2. Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη. 3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επιτρέπει στους δικαιούχους -μέλη ή μη μέλη- να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη και για την άσκηση δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα ψήφου και τον ορισμό πληρεξουσίου για τη συμμετοχή σε γενική συνέλευση των μελών και την άσκηση τού δικαιώματος ψήφου. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης προσφέρουν στα μέλη τους τη δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως της γενικής συνέλευσης των μελών. Άλλες δυνατότητες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πρέπει είτε να ρυθμίζονται ειδικά στο καταστατικό είτε να αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί αρχεία των μελών του, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου πλήρη κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του, τα οποία περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις (e-mail), προκειμένου ο ΟΠΙ να μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με αυτά και να τα ενημερώνει για τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993, καθώς και για ζητήματα που αφορούν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο είναι μέλη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τον ΟΠΙ ανά εξάμηνο για την όποια επικαιροποίηση των στοιχείων.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:10 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 13 (Εισδοχή μέλους)
  Αναζητείται η νομική θεμελίωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, το οποίο κατά παρέκκλιση από την αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (α. 6 παρ. 4) ορίζει, ότι ο ΟΣΔ οφείλει να επιτρέπει στους δικαιούχους – μέλη ή μη μέλη – να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, δεν γίνεται κατανοητό, πως τα μη μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και ορισμού πληρεξουσίου για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μελών και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι άκρως προβληματική, διότι συνεπάγεται σημαντικές τεχνικές υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίησή της (πχ ηλεκτρονική άσκηση του δικαιώματος ψήφου) και ως εκ τούτου θα επιβαρύνει και αυτή σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές δαπάνες των ΟΣΔ. Από το γράμμα της ρύθμισης δεν προκύπτει εξάλλου, εάν η εν λόγω δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου για την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών καθίσταται πράγματι αναγκαία η ηλεκτρονική επικοινωνία ή εάν αντιθέτως θα πρέπει με τις σχετικές υποδομές να παρέχεται σε όλα τα μέλη η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Λόγω των ανυπέρβλητων δυσχερειών που με βεβαιότητα θα αντιμετώπιζαν για τους προαναφερόμενους λόγους οι ΟΣΔ στην τελευταία περίπτωση, προτείνεται να παρασχεθεί με τον παρόντα νόμο η δυνατότητα στους ΟΣΔ να καθορίζουν οι ίδιοι μέσω του καταστατικού τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση αυτής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πάντοτε βεβαίως υπό τον όρο, ότι θα διασφαλίζεται πλήρως η εκ μέρους των μελών άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους.

 • Σχόλιο επί της παρ. 3:
  Τα μη μέλη, γιατί να έχουν δικαίωμα ψήφου, ιδίως όταν δεν υπάρχει παροχή πληρεξουσιότητας ή δεν είναι γνωστοί; Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια ρύθμιση θα είχε νόημα μόνο σε περιπτώσεις υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης (ά. 49 και ά. 18 του Ν. 2121/1993), κι εφόσον ήταν ξεκάθαρο, ποιους θα έπρεπε να λάβει ο κάθε ΟΣΔ υπόψη. Ισχύουν κατά τα λοιπά όσα αναφέρουμε στο άρθρο 3 περ. στ.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:14 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο στην παρ. 1: Η υποχρέωση πρέπει να επιβάλλεται σε κάθε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, πλην του ενιαίου, αυτού δηλαδή που έχει μέλη οσδ που εκπροσωπούν δικαιούχους. Αναφερόμαστε στον GEA. Αν επιβληθεί η υποχρέωση αυτή, θα πρέπει να δέχεται ως μέλος λ.χ. έναν παραγωγό ή καλλιτέχνη/ερμηνευτή. Εν όψει του ότι η αμοιβή του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 κατανέμεται, κατά νόμον, 50% στους παραγωγούς και 50% στους ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες, η εισδοχή θα χε ως συνέπεια να μην μπορεί να κατανεμηθεί η αμοιβή.
  Άρα, η πρόταση είναι να αρχίζει η διάταξη ως εξής: Μη ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης …..
  Όσον αφορά τους όρους εισδοχής, ορθό είναι να προβλέπονται αυτοί στο καταστατικό και μόνον.
  Σχόλια στην παρ.4: Η μηνιαία επικαιροποίηση εισάγει επιπρόσθετο διοικητικό κόστος. Η εξαμηνιαία είναι προσφορότερη. Προσθήκη του «τυχόν» πριν από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.