ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-Άρθρο 11 Γενικές αρχές

Άρθρο 11
Γενικές αρχές (Άρθρο 4 και 5 παρ. 1 Οδηγίας)
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπούν και να μην τους επιβάλλουν υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων τους. 2. Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 12 έως 16, προβλέπονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και στη σύμβαση ανάθεσης.

  • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:46 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

    Σχόλιο: Η οδηγία προβλέπει την αναφορά ή στο καταστατικό ή στη σύμβαση ανάθεσης. Ποιος ο λόγος της επιπρόσθετης αναφοράς?