Άρθρο 37-Έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων

Άρθρο 37
Έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων
(Άρθρο 28 Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διανέμει στους δικαιούχους τα οφειλόμενα βάσει των αδειών αυτών ποσά με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 ο οργανισμός παρέχει στους δικαιούχους κατά την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής δυνάμει της παραγράφου 1 τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλονται τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτές οι χρήσεις. β) Τα ποσά που εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για κάθε επιγραμμικό δικαίωμα επί οποιουδήποτε μουσικού έργου, για το οποίο οι δικαιούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης προς εκπροσώπηση εν όλω ή εν μέρει. γ) Τα ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρατήσεις που γίνονται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με κάθε πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας. 3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στον εξουσιοδοτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι αρμόδιος για τη μετέπειτα διανομή των ποσών αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 19 εφαρμόζονται και στο παρόν κεφάλαιο.