Άρθρο 60-Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Άρθρο 60 Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 342/1976 προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: «Τμήμα Ελληνικής Ομάδας Χορού, της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής της Σχολής» 2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 342/1976 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδας Χορού, καθορίζεται και κατανέμεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα το απαιτούμενο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το σκοπό, τη λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οργάνωση του Τμήματος αυτού, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την Ελληνική Ομάδα Χορού. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Από τις παραπάνω αποφάσεις δεν θα προκύπτει επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.