Άρθρο 64

Άρθρο 64
Η λεκτική περίοδος «καθώς και στο Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (Ιστορικοί Τέχνης ΠΕ1 και Καλλιτέχνες Συντηρητές ΠΕ2)» της φράσης, η οποία εισήχθη με την προσθήκη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄171) στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής: «καθώς και στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Συντηρητών, ΠΕ Ζωγράφων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχειονόμων)».