Άρθρο 16-Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων

Άρθρο 16
Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι που έχουν αναθέσει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τη διαχείριση του συνόλου των έργων τους οφείλουν να τον ενημερώνουν εγγράφως για τα έργα που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο που δημοσιεύεται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους αυτήν την υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να το πράττουν αυτό με ηλεκτρονικά μέσα.