Άρθρο 39-Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 39
Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (Άρθρο 30 Οδηγίας)
1. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που δεν χορηγεί ούτε προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων που ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο ζητεί από άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει σύμβαση αμοιβαιότητας, προκειμένου να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα αυτό, εάν χορηγεί ήδη ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που συγκεντρώνουν ρεπερτόριο περισσότερων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και δεν αφορά σε οργανισμούς που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες αποκλειστικά για το δικό τους ρεπερτόριο. Επίσης, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε οργανισμούς, οι οποίοι συγκεντρώνουν μόνο δικαιώματα επί των ίδιων έργων με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια από κοινού τόσο για δικαιώματα αναπαραγωγής όσο και για δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό επί των έργων αυτών. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα απαντά στον αιτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εγγράφως. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με τους ίδιους όρους με τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα περιλαμβάνει το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών. 5. Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα προς τον αιτούντα οργανισμό δεν υπερβαίνουν εκείνα τα οποία θεωρούνται εύλογα στις περιστάσεις. 6. Ο αιτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα τις πληροφορίες που σχετίζονται με το μουσικό ρεπερτόριο του τελευταίου και οι οποίες απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέπει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ο οργανισμός αυτός δικαιούται να χρεώνει τον αιτούντα οργανισμό για τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα αυτά, για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

  • Άρθρο 39 παρ. 1 Νομοσχεδίου

    Σχόλια ΑΕΠΙ:

    – Είναι εντελώς ακατάληπτο, ποιους Οργανισμούς εννοεί ότι «συγκεντρώνουν μόνον δικαιώματα επί των ιδίων έργων … με σκοπό την αδειοδότηση από κοινού …».
    – Δεν γίνεται αντιληπτό, για ποιο λόγο οι ανωτέρω Οργανισμοί, εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής του αιτήματος άλλου οργανισμού.