ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -Άρθρο 25 Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους

Άρθρο 25
Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους
(Άρθρο 18 Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο στον οποίο προσδιόρισε τα αναλογούντα έσοδα από δικαιώματα ή κατέβαλε πληρωμές, για το συγκεκριμένο έτος χρήσης , τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δικαιούχου. β) Τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο. γ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης. δ) Την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα αναλογούντα ποσά που προσδιορίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές. ε) Τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης. στ) Τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης.
ζ) Τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει ως μέλη νομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διανομή των εσόδων από τα δικαιώματα στους δικαιούχους παρέχει στα πρόσωπα αυτά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν τα πρόσωπά αυτά δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους τις πληροφορίες αυτές. Τα νομικά αυτά πρόσωπα οφείλουν να διαθέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίο προσδιόρισαν τα αναλογούντα έσοδα από τα δικαιώματα ή κατέβαλαν πληρωμές στο συγκεκριμένο έτος χρήσης.