Άρθρο 68-Μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρου

Άρθρο 68
Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15.09.2011), την 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 αύξηση του καταβαλλόμενου κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μισθώματος.