ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ -Άρθρο 33 Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών

Άρθρο 33
Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών (Άρθρο 24 Οδηγίας)
1. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων μόνο εφόσον διαθέτει επαρκή ικανότητα για να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως, για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. 2. Για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή ικανότητα, ο ΟΠΙ μπορεί να μεταβαίνει στα γραφεία του οργανισμού ή/και να ζητά να προσκομίζονται σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού, και κατά πόσο αυτές λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού τυχόν προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και με διαφανή τρόπο ηλεκτρονική επεξεργασία χορήγησης πολυεδαφικών άδειων. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πρέπει, επίσης, να πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί. β) Να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού, το οποίο έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί. γ) Να κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τυχόν προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο.
δ) Να κάνει χρήση κατάλληλων μέσων έγκαιρου και αποτελεσματικού εντοπισμού και εξάλειψης τυχόν ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.
4. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους υπηρεσίες σχετικά με τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων υπό τον όρο της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
5. Στα μουσικά έργα συμπεριλαμβάνονται οι στίχοι και η μουσική σε οπτικοακουστικά έργα αλλά δεν περιλαμβάνονται τα μουσικά έργα σε μορφή παρτιτούρας.